Законодателство

Медицински стандарти по обща медицинска практика

Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на „Медицински стандарти по обща медицинска практика“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г.

Реклама