Законодателство

Медицински стандарт „Клинична имунология“

Наредба № 44 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична имунология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама