Законодателство

Медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“

Наредба № 23 от 18 ноември 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 113 от 3 декември 2002 г., изм. и доп., бр. 65 от 20 август 2010 г., бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., бр. 32 от 8 април 2014 г., в сила от 1 януари 2014 г.

Медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 43 от 14 май 2013 г., в сила от 11 май 2013 г.

Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика

В сила от 1 юли 2005 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 207 от 6 август 2004 г. Обн. ДВ, бр. 74 от 24 август 2004 г.

Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 98 от 12 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 69 от 7 август 2001 г.

Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 63 от 15 юли 2008 г.

Закон за задълженията и договорите

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., попр. ДВ, бр. 2 от 5 декември 1950 г., изм. ДВ, бр. 69 от 28 август 1951 г., изм. ДВ, бр. 92 от 7 ноември 1952 г., изм. ДВ, бр. 85 от 1 ноември 1963 г., изм. ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм. ДВ, бр. 16 от 25 февруари 1977 г., изм. ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм. ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм. ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1993 г., изм. ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993 г., изм. ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм. ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм. ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм. ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., доп. ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм. ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г.

Кодекс на професионалната етика

Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 79 от 29 септември 2000 г.
Реклама