Законодателство

Кодекс на професионалната етика

Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 79 от 29 септември 2000 г.

Реклама