Законодателство

Медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“

Наредба № 23 от 18 ноември 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 113 от 3 декември 2002 г., изм. и доп., бр. 65 от 20 август 2010 г., бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., бр. 32 от 8 април 2014 г., в сила от 1 януари 2014 г.

Реклама