Законодателство

Медицински стандарт „Клинична патология“

Наредба № 18 от 6 август 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 82 от 27 август 2002 г., попр. ДВ, бр. 83 от 30 август 2002 г., изм. ДВ, бр. 34 от 24 април 2007 г.

Медицински стандарт „Асистирана репродукция“

Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Медицински стандарт „Козметична (естетична) хирургия“

Наредба № 6 от 4 април 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Козметична (естетична) хирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 41 от 22 април 2008 г.

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

В сила от 10 декември 2010 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 283 от 3 декември 2010 г. Обн. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г.

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

Загл. изм. ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10 декември 2010 г. Приета с Постановление на Министерския съвет № 195 от 29 октомври 1999 г. Обн. ДВ, бр. 97 от 9 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г.

Медицински стандарт „Орална хирургия“

Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Орална хирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г.

Медицински стандарт „Детска дентална медицина“

Наредба № 51 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска дентална медицина“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г.

Медицински стандарт „Ортодонтия“

Наредба № 52 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортодонтия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г.

Медицински стандарт „Кардиохирургия“

Наредба № 3 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Клинична хематология“

Наредба № 8 от 23 март 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична хематология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.
Реклама
Реклама