Законодателство

Медицински стандарт „Детска дентална медицина“

Наредба № 51 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска дентална медицина“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г.

Реклама