Законодателство

Медицински стандарт „Кардиохирургия“

Наредба № 3 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама