Законодателство

Медицински стандарт „Клинична хематология“

Наредба № 8 от 23 март 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична хематология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама