Законодателство

Закон за задълженията и договорите

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., попр. ДВ, бр. 2 от 5 декември 1950 г., изм. ДВ, бр. 69 от 28 август 1951 г., изм. ДВ, бр. 92 от 7 ноември 1952 г., изм. ДВ, бр. 85 от 1 ноември 1963 г., изм. ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм. ДВ, бр. 16 от 25 февруари 1977 г., изм. ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм. ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм. ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1993 г., изм. ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993 г., изм. ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм. ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм. ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм. ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., доп. ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм. ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г.

Коментари