Законодателство

Медицински стандарт „Неонатология“

Наредба № 34 от 3 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 31 януари 2012 г.

Реклама