Законодателство

Медицински стандарт „Медицинска паразитология“

Наредба № 41 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска паразитология“. Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. и доп., бр. 106 от 23 декември 2014 г.

Реклама