Законодателство

Методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ

Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2015 г., в сила от 20.03.2015 г., попр., ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г.

Коментари