Законодателство

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

В сила от 3 октомври 1999 г. Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г., изм. ДВ, бр. 63 от 1 август 2000 г., изм. ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм. ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., изм. ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 56 от 20 юни 2003 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г., попр. ДВ, бр. 23 от 23 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 83 от 30 октомври 2012 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.

Реклама