Законодателство

Медицински стандарт „Неврохирургия“

Наредба № 37 от 20 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама