Законодателство

Медицински стандарт „Медицинска генетика“

Наредба № 38 от 20 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска генетика“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г.

Реклама