Законодателство

Медицински стандарт „Инфекциозни болести“

Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама