Законодателство

Медицински стандарт „Лъчелечение“

Наредба № 6 от 29 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г.

Реклама