Законодателство

Медицински стандарт „Професионални болести“

Наредба № 42 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Професионални болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г.

Реклама