Изследвания и процедури

Хемоглобин

На английски език: haemoglobin, hemoglobin (Hb, Hgb)

Методи за измерване на хемоглобина в кръвта

Приема се, че Н. Welker през 1854 г. е предложил първия метод за определяне на хемоглобин, при който цветът на капка кръв върху филтърна хартия се сравнява с цветни хартиени стандарти. Т.W. Tallquist през 1900 г. е модифицирал този метод.

Съществуват няколко групи методи за измерване на хемоглобина:

 1. Колориметрични методи. Хемоглобинът се измерва като:
  • кисел или алкален хематин;
  • карбоксихемоглобин;
  • оксихемоглобин;
  • азид-MetHb;
  • хемиглобинцианид.
 2. Газометрични методи. Измерва се капацитетът на хемоглобина да свързва кислород (O2). При пълно насищане 1 g Hb свързва 1.34 ml О2. Измерва се обемът на свързания газ, чрез което се определя концентрацията на хемоглобина въз основа на посочения капацитет на свързване. Когато се използва кислород, се определя функционално активният хемоглобин и резултатите са с около 2% по-ниски в сравнение с други методи. Тривалентното желязо на метхемоглобина не свързва кислород, поради което тази фракция остава недостъпна за измерването. Методът е неприложим за текуща диагностика.
 3. Ферометричен (химически) метод. Методът се основава на измерване съдържанието на желязо в хемоглобина въз основа на зависимостта: 100 g Hb ≡ 0.347 g Fe. Съдържанието на желязо може да се определи надеждно със спектрофотометричен метод или с рентгеново-емисионна спектрометрия. Методът е трудоемък, освен това се отчита и желязото, свързано с неактивни производни. Методът е неприложим за текуща диагностика.
 4. Други методи:
  • измерване концентрацията на хемоглобина в зависимост от специфичното тегло на кръвта (гравиметричен метод), напр. с помощта на разтвори с различна концентрация на CuSO4;
  • измерване на хемоглобина по хематокритната стойност;
  • определяне на хемоглобина чрез измерване промяната на електропроводимостта при превръщане на хемоглобина в солно-кисел хематин.
 5. Хемиглобинцианиден метод. Еритроцитите се хемолизират и освободеният хемоглобин се окислява от калиев хексацианоферат (III). Полученият метхемоглобин образува с цианидни йони стабилен цветен комплекс, чийто интензитет се измерва като показател за концентрацията на хемоглобин в кръвта. Хемиглобинцианидният метод е метод за измерване на хемоглобин с най-добра аналитична надеждност. Този метод е препоръчан от IСSН като референтен за измерване концентрацията на хемоглобина в кръвта.
Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!