Изследвания и процедури

Функционални изследвания на дишането

Функционалните изследвания на дишането обхващат измерването на вентилацията, дифузията и перфузията и се допълват от кръвно-газовия анализ. Докато изследването на белодробната вентилация се осъществява от аларати, чиято цена позволява то да се провежда рутинно, то изследването на белодробната дифузия и перфузия се осъществява в специални звена за функционална диагностика на дишането.

Функционалното изследване на дишането трябва да даде отговор на следните пет въпроса:

  • Съществува ли клинично значимо нарушение на белодробната вентилация?
  • Ако съществува, то дали се касае за обструктивно или рестриктивно нарушение на вентилацията?
  • Дали обструкцията е обратима?
  • Как белодробната функция се повлиява от лечението?
  • Какъв е дихателният капацитет (например възможност за физическо натоварване или провеждане на операция)?

Функционалното изследване на дишането само по себе си не позволява поставянето на точна диагноза на дадено белодробно заболяване и не допринася за изясняването на диференциалната диагноза: пневмония - туберкулоза - бронхиален карцином.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари