Изследвания и процедури

Функционални изследвания на дишането

Функционалните изследвания на дишането обхващат измерването на вентилацията, дифузията и перфузията и се допълват от кръвно-газовия анализ. Докато изследването на белодробната вентилация се осъществява от аларати, чиято цена позволява то да се провежда рутинно, то изследването на белодробната дифузия и перфузия се осъществява в специални звена за функционална диагностика на дишането.

Функционалното изследване на дишането трябва да даде отговор на следните пет въпроса:

  • Съществува ли клинично значимо нарушение на белодробната вентилация?
  • Ако съществува, то дали се касае за обструктивно или рестриктивно нарушение на вентилацията?
  • Дали обструкцията е обратима?
  • Как белодробната функция се повлиява от лечението?
  • Какъв е дихателният капацитет (например възможност за физическо натоварване или провеждане на операция)?

Функционалното изследване на дишането само по себе си не позволява поставянето на точна диагноза на дадено белодробно заболяване и не допринася за изясняването на диференциалната диагноза: пневмония - туберкулоза - бронхиален карцином.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари