Изследвания и процедури

Толбутамидов тест

На английски език: Tolbutamide test

Съдържание

Показания за провеждане на теста

  • Диференциране на формите на диабет с абсолютен или относителен недоимък на инсулин (I или II тип) от други форми на диабет. При последните независимо от нормалната секреция на инсулин има повишена секреция на антагонисти на инсулина (ендокринен диабет) или нарушено отлагане на глюкоза под формата на гликоген - например при хронични чернодробни заболявания.
  • Диференциране на хипогликемични състояния (хиперинсулинизъм или повишена секреция на антагонисти на инсулина)

При този тест за разлика от глюкозотолерантните тестове се изпитва изолирано само функционалната годност на бета-клетките на лангерхансовите острови да секретират инсулин. Сулфанилурейното производно толбутамид (орабет) води до освобождаване на отложения в панкреасната тъкан инсулин. Медикаментът се прилага венозно. За преценка на хипергликемични състояния се проследяват промените в концентрацията на кръвната глюкоза след инжектирането на толбутамида. За диагностициране на хипогликемични състояния освен промените в нивото на кръвната глюкоза се проследяват и тези на инсулина, съответно на пептид С. При провеждане на толбутамидовия тест болният трябва да бъде под лекарски контрол.

Подготовка за изследване

Приемането на медикаменти, които могат да усилят действието на толбутамида, се прекратява най-малко три дни преди провеждане на изследването. За да се осигури вземане на достатъчно количество венозна кръв и да се избягнат стресовите въздействия преди провеждането на теста, се поставя подходящ венозен катетър.

Изследването се провежда след приемане в продължение на 3 дни на богата на въглехидрати храна. В продължение на 24 часа преди изследването не се приема алкохол, a 9 часа преди пробата (през нощта) - не се приема никаква храна. Начало на изследването е между 6 и 8 часа сутрин. Други предварителни условия, които трябва да се съблюдават, за да се получат надеждни резултати са:

  • Концентрацията на К + и Mg ++  йони в серума да бъде в референтните граници
  • Изследваният да не бъде прикован на легло, да няма заболяване с изразен фебрилитет и да не се намира в стресово състояние
  • При жени менструацията да е приключила най-малко преди 3 дни
  • Най-малко една седмица преди провеждането на пробата да се прекрати приемането на следните лекарствени средства: орални контрацептивни средства, антихипертонични средства (тиазидни диуретаци, алфаметилдопа), слабителни средства, транквилизатори, барбитурати, салицилати, фенилбутазон, кортикостероиди.

Биологичен материал

  • венозна кръв, взета с EDTA, за изследване на глюкозната концентрация;
  • венозна кръв без антикоагулант за определяне на инсулина;

Изпълнение на изследването

При възрастни се инжектира венозно, в продължение на 2 - 3 минути 1 g толбутамид. Взема се венозна кръв за проследяване на хипергликемичния ефект преди инжекцията (изходно ниво) и на 20-ата, 30-ата, 40-ата и 60-ата минута след нея. При диагностиката на хипогликемични състояния се вземат по-голям брой проби венозна кръв - преди инжектирането и 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 и 180 минути след него.

N.B. Инсулин и пептид С се определят чрез имуноензимни или радиоимунологични тестове.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари