Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – А

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Аланинамино-трансфераза (серумна глутамат-пируват-трансаминаза, АлАТ, сГПТ)

При 25ºС: 2 – 18 U/l

При 37ºС: 8 – 40 U/l

Нараства при: дистрофия и некроза на хепатоцитите; (умерено) при обширен остър миокарден инфаркт (ОМИ); тежко заболяване на скелетните мускули; масивна хемолиза; инфаркт на бъбрека

Намалява при: дефицит на витамин В6

Нараства при: затлъстяване; прием на лекарства, увреждащи черния дроб или скелетната мускулатура Увеличение под 5 пъти се наблюдава при хроничен хепатит, между 10 и 40 пъти – при остри хепатити, над 40 пъти – при токсични хепатити
Албумин 35 – 50 g/l (в детска и юношеска възраст: 45 – 54 g/l) Намалява при: хронична чернодробна болест; нефрозен синдром; малнутриция; остри възпаления; изгаряния; неоплазми

Намалява при: бременност и лактация; прием на хепатотоксични медикаменти, амиодарон, естрогени, орални контрацептиви, високи дози кортикостероиди

Нараства при: хемоконцентрация

Нива под 21 g/l са критични и показват тежка малнутриция, нелечима чернодробна болест и риск от фатален изход (по-добри са перспективите при нефрозен синдром)
Алкална фосфатаза (АФ)

При 25ºС: 50 – 170 U/l

При 37ºС: 70 – 300 U/l

Нараства при: обструкция на жлъчните пътища; грануломатозни хепатити; огнищни чернодробни лезии (най-често метастази); първична билиарна цироза; медикаментозни хепатити

Нараства при: прием на лекарства, причиняващи холестаза, естрогени, циклоспорин, фенитоин; по-висока е при бременност, в детска възраст, при хора над 50 години

Намалява при: прием на контрацептиви, клофибрат, тамоксифен, глюкокортикоиди

Най-често при чернодробни и костни увреждания
Алуминий 0 – 10 mg/l Нараства при: бъбречна недостатъчност; болест на Hodgkin; кистична фиброза; левкемия; прием на съдържащи алуминий антиациди (при бъбречна недостатъчност) Нараства при: хемоконцентрация; бременност; замърсяване на пробата (!) Най-често при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) на диализа
Алфа-фетопротеин 0 – 5.8 mg/l Нараства при: хепатоцелуларен карцином, тумори, произхождащи от герминативни клетки, (рядко) при други неоплазми; чернодробна цироза Нараства при: бременност (прогресивно се увеличава до 20-ата седмица) Използва се за диагностика на хепатоцеуларен карцином и за проследяване на тумори от герминативни клетки
Алфа-1-антитрипсин (A1AT, AAT) 0.9 – 2.0 g/l

Нараства при: неоплазми; тъканни увреждания

Намалява при: вроден дефицит; малнутриция; цироза; нефрозен синдром; хипотиреоидизъм; респираторен дистрес

Нараства при: бременност; лечение с естрогени, тамоксифен Вроден дефицит (?)
Амилаза

Серум: < 220 U/l

Урина: < 1000 U/l

Нараства при: остър панкреатит; панкреасна псевдокиста; възпаление на слюнчените жлези; тънкочревна исхемия; диабетна кетоацидоза; бъбречна недостатъчност; карцином на яйчника; ектопична бременност

Намалява при: панкреасна недостатъчност; хипертиреоидизъм; малнутриция

Нараства: постоперативно поради преминаване на слюнната амилаза в кръвта по време на апаратна вентилация; (с ~ 70%) при бременност; при лечение с медикаменти, токсични за панкреаса; при прием на алкохол

Намалява при: хипер-триглицеридемия (резултат на интерференция)

Използва се за диагностика на панкреатит, но е по-неспецифична от липазата (установява се до 36 – 48 часа след началото на панкреатита)
Амоняк (NH3) 10 – 47 mmol/l

Нараства при: чернодробна недостатъчност; застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН); хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Намалява при: бъбречна недостатъчност

Нараства при: парентерално хранене; белтъчно свръххранене; кръвопреливане; шок; прием на барбитурати Високи нива обичайно показват тежко чернодробно увреждане
Антиген Е на вируса на хепатит В (HBV) (HBеAg)   Вирусен хепатит тип В   Положителен HBеAg в серума показва активно размножаване на HBV. Отрицателният резултат не изключва вирусно размножаване
Антигладкомускулни антитела (АГМА)   Позитивират се при: автоимунен хепатит, първична билиарна цироза; по-рядко при механичен иктер, остър хепатит, хронични вирусни хепатити Рядко се намират положителни АГМА и при здрави индивиди; могат да се наблюдават и лъжливо положителни резултати след прием на метилдопа и нитрофурантоин В 70% от случаите с хроничен автоимунен хепатит се установяват високи титри на АГМА
Антиендомизиумни антитела   Позитивират се при: глутенова ентеропатия (цьолиакия)   100% специфични
Антимитохондриални антитела (АМА)   Позитивират се при: първична билиарна цироза; хроничен автоимунен хепатит   Висок титър с голяма вероятност показва наличие на първична билиарна цироза
Антинеутрофилни цитоплазмени антитела (АНЦА)   Позитивират се при: първичен склерозиращ холангит; възпалителни заболявания на червата; грануломатоза на Вегенер (Wegener); васкулит    
Антинуклеарни антитела (АНА)   Позитивират се при: автоимунни заболявания; лепра; мононуклеоза; бъбречна недостатъчност   Високи титри с голяма вероятност показват автоимунна болест; при негативен резултат най-често са отрицателни и останалите автоантитела
Антитела срещу вируса на хепатит А (Аnti-НАV-Ab)   Вирусен хепатит тип А   Изследват се два класа антитела срещу HAV – IgG и IgM; положителните anti-HAV-IgM са белег за остър вирусен хепатит тип А; anti-HAV-IgG са маркер за прекаран в миналото хепатит А или успешна ваксинация срещу НАV
Антитела срещу антигена E на вируса на хепатит В (Anti-HBе-Ab)   Вирусен хепатит тип В   Позитивирането на anti-HBе в хода на проследяванего на остър или хроничен хепатит В е свързано с изчезване на HBеAg от серума, т. нар. HBеAg/anti-HBе сероконверсия – маркер за преустановяване на активното размножаване на НВV; в някои случаи, вследствие на мутация в НВV, може да има активна вирусна репликация и при анти-НВе-позитивни пациенти, които са с положителна НВV-ДНК в серума
Антитела срещу ядрения (core) антиген на вируса на хепатит В (Аnti-HBc-Ab)   Вирусен хепатит тип В   Изследват се два класа антитела срещу ядрения антиген (HBc) на НВV – IgG и IgM; положителните anti-HBc-IgM са маркер за остър хепатит В, но могат да се позитивират и при изостряне (тласък) на хронична НВV-инфекция; anti-HBc-IgG говори за среща в миналото с НВV; не се позитивират след ваксинация срещу НВV
Антитела срещу повърхностния антиген на вируса на хепатит В (Аnti-HBs-Ab)   Вирусен хепатит тип В   Anti-HBs са маркер за оздравяване от хепатит В или успешна ваксинация срещу НВV
Антитела срещу вируса на хепатит С (анти-НСV)   Хепатит С   Използва се за установяване на инфекция с HCV; позитивират се до 6 месеца след инфектирането с НСV
Антитиреоидна пероксидаза 0 – 0.3 U/ml Нараства при: базедова болест; тиреоидити Нараства при: бременност; напреднала възраст Използва се за диагностициране на тиреоидит при пациенти със струма
Антитромбин III 80 – 120%

Нараства при: остро чернодробно заболяване; бъбречна трансплантация

Намалява при: дисеминирана интравазална коагулация (ДИК); вроден дефицит; цироза; чернодробна недостатъчност; нефрозен синдром

Нараства при: менструация; остри инфекции; прием на анаболни стероиди и варфарин

Намалява при: лечение с хепарин, естрогени, орални контрацептиви, тамоксифен; през последния триместър на бременността

Използва се за търсене на вроден дефицит при рецидивиращи тромбози; за диагностика на ДИК
Аспартат-амино-трансфераза (серумна глутамат-оксалацетат-трансаминаза, АсАТ, сГОТ)

При 25ºС: 2 – 18 U/l

При 37ºС: 8 – 40 U/l

Нараства при: остри и хронични хепатити; в по-лека степен при механичен иктер; остър миокарден инфаркт (ОМИ); увреждане на скелетните мускули; хемолитична анемия

Намалява при: хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)

Нараства при: натоварване; хемолиза; интрамускулни инжекции; прием на хепатотоксични медикаменти и лекарства, увреждащи скелетната мускулатура Лекостепенно увеличение на АсАТ е типично за хроничен хепатит и алкохолен хепатит; при остър хепатит AсАТ е по-нисък от AлAT, като е увеличен 10 – 40 пъти над нормата; екстремно увеличение на AсАT е характерно при токсичен и исхемичен хепатит (в тези случаи AсAT е по-висок от AлAT); при мускулно увреждане AсAT е 3 – 5 пъти по-висок от AЛAT

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари