Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – А

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Аланинамино-трансфераза (серумна глутамат-пируват-трансаминаза, АлАТ, сГПТ)

При 25ºС: 2 – 18 U/l

При 37ºС: 8 – 40 U/l

Нараства при: дистрофия и некроза на хепатоцитите; (умерено) при обширен остър миокарден инфаркт (ОМИ); тежко заболяване на скелетните мускули; масивна хемолиза; инфаркт на бъбрека

Намалява при: дефицит на витамин В6

Нараства при: затлъстяване; прием на лекарства, увреждащи черния дроб или скелетната мускулатура Увеличение под 5 пъти се наблюдава при хроничен хепатит, между 10 и 40 пъти – при остри хепатити, над 40 пъти – при токсични хепатити
Албумин 35 – 50 g/l (в детска и юношеска възраст: 45 – 54 g/l) Намалява при: хронична чернодробна болест; нефрозен синдром; малнутриция; остри възпаления; изгаряния; неоплазми

Намалява при: бременност и лактация; прием на хепатотоксични медикаменти, амиодарон, естрогени, орални контрацептиви, високи дози кортикостероиди

Нараства при: хемоконцентрация

Нива под 21 g/l са критични и показват тежка малнутриция, нелечима чернодробна болест и риск от фатален изход (по-добри са перспективите при нефрозен синдром)
Алкална фосфатаза (АФ)

При 25ºС: 50 – 170 U/l

При 37ºС: 70 – 300 U/l

Нараства при: обструкция на жлъчните пътища; грануломатозни хепатити; огнищни чернодробни лезии (най-често метастази); първична билиарна цироза; медикаментозни хепатити

Нараства при: прием на лекарства, причиняващи холестаза, естрогени, циклоспорин, фенитоин; по-висока е при бременност, в детска възраст, при хора над 50 години

Намалява при: прием на контрацептиви, клофибрат, тамоксифен, глюкокортикоиди

Най-често при чернодробни и костни увреждания
Алуминий 0 – 10 mg/l Нараства при: бъбречна недостатъчност; болест на Hodgkin; кистична фиброза; левкемия; прием на съдържащи алуминий антиациди (при бъбречна недостатъчност) Нараства при: хемоконцентрация; бременност; замърсяване на пробата (!) Най-често при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) на диализа
Алфа-фетопротеин 0 – 5.8 mg/l Нараства при: хепатоцелуларен карцином, тумори, произхождащи от герминативни клетки, (рядко) при други неоплазми; чернодробна цироза Нараства при: бременност (прогресивно се увеличава до 20-ата седмица) Използва се за диагностика на хепатоцеуларен карцином и за проследяване на тумори от герминативни клетки
Алфа-1-антитрипсин (A1AT, AAT) 0.9 – 2.0 g/l

Нараства при: неоплазми; тъканни увреждания

Намалява при: вроден дефицит; малнутриция; цироза; нефрозен синдром; хипотиреоидизъм; респираторен дистрес

Нараства при: бременност; лечение с естрогени, тамоксифен Вроден дефицит (?)
Амилаза

Серум: < 220 U/l

Урина: < 1000 U/l

Нараства при: остър панкреатит; панкреасна псевдокиста; възпаление на слюнчените жлези; тънкочревна исхемия; диабетна кетоацидоза; бъбречна недостатъчност; карцином на яйчника; ектопична бременност

Намалява при: панкреасна недостатъчност; хипертиреоидизъм; малнутриция

Нараства: постоперативно поради преминаване на слюнната амилаза в кръвта по време на апаратна вентилация; (с ~ 70%) при бременност; при лечение с медикаменти, токсични за панкреаса; при прием на алкохол

Намалява при: хипер-триглицеридемия (резултат на интерференция)

Използва се за диагностика на панкреатит, но е по-неспецифична от липазата (установява се до 36 – 48 часа след началото на панкреатита)
Амоняк (NH3) 10 – 47 mmol/l

Нараства при: чернодробна недостатъчност; застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН); хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Намалява при: бъбречна недостатъчност

Нараства при: парентерално хранене; белтъчно свръххранене; кръвопреливане; шок; прием на барбитурати Високи нива обичайно показват тежко чернодробно увреждане
Антиген Е на вируса на хепатит В (HBV) (HBеAg)   Вирусен хепатит тип В   Положителен HBеAg в серума показва активно размножаване на HBV. Отрицателният резултат не изключва вирусно размножаване
Антигладкомускулни антитела (АГМА)   Позитивират се при: автоимунен хепатит, първична билиарна цироза; по-рядко при механичен иктер, остър хепатит, хронични вирусни хепатити Рядко се намират положителни АГМА и при здрави индивиди; могат да се наблюдават и лъжливо положителни резултати след прием на метилдопа и нитрофурантоин В 70% от случаите с хроничен автоимунен хепатит се установяват високи титри на АГМА
Антиендомизиумни антитела   Позитивират се при: глутенова ентеропатия (цьолиакия)   100% специфични
Антимитохондриални антитела (АМА)   Позитивират се при: първична билиарна цироза; хроничен автоимунен хепатит   Висок титър с голяма вероятност показва наличие на първична билиарна цироза
Антинеутрофилни цитоплазмени антитела (АНЦА)   Позитивират се при: първичен склерозиращ холангит; възпалителни заболявания на червата; грануломатоза на Вегенер (Wegener); васкулит    
Антинуклеарни антитела (АНА)   Позитивират се при: автоимунни заболявания; лепра; мононуклеоза; бъбречна недостатъчност   Високи титри с голяма вероятност показват автоимунна болест; при негативен резултат най-често са отрицателни и останалите автоантитела
Антитела срещу вируса на хепатит А (Аnti-НАV-Ab)   Вирусен хепатит тип А   Изследват се два класа антитела срещу HAV – IgG и IgM; положителните anti-HAV-IgM са белег за остър вирусен хепатит тип А; anti-HAV-IgG са маркер за прекаран в миналото хепатит А или успешна ваксинация срещу НАV
Антитела срещу антигена E на вируса на хепатит В (Anti-HBе-Ab)   Вирусен хепатит тип В   Позитивирането на anti-HBе в хода на проследяванего на остър или хроничен хепатит В е свързано с изчезване на HBеAg от серума, т. нар. HBеAg/anti-HBе сероконверсия – маркер за преустановяване на активното размножаване на НВV; в някои случаи, вследствие на мутация в НВV, може да има активна вирусна репликация и при анти-НВе-позитивни пациенти, които са с положителна НВV-ДНК в серума
Антитела срещу ядрения (core) антиген на вируса на хепатит В (Аnti-HBc-Ab)   Вирусен хепатит тип В   Изследват се два класа антитела срещу ядрения антиген (HBc) на НВV – IgG и IgM; положителните anti-HBc-IgM са маркер за остър хепатит В, но могат да се позитивират и при изостряне (тласък) на хронична НВV-инфекция; anti-HBc-IgG говори за среща в миналото с НВV; не се позитивират след ваксинация срещу НВV
Антитела срещу повърхностния антиген на вируса на хепатит В (Аnti-HBs-Ab)   Вирусен хепатит тип В   Anti-HBs са маркер за оздравяване от хепатит В или успешна ваксинация срещу НВV
Антитела срещу вируса на хепатит С (анти-НСV)   Хепатит С   Използва се за установяване на инфекция с HCV; позитивират се до 6 месеца след инфектирането с НСV
Антитиреоидна пероксидаза 0 – 0.3 U/ml Нараства при: базедова болест; тиреоидити Нараства при: бременност; напреднала възраст Използва се за диагностициране на тиреоидит при пациенти със струма
Антитромбин III 80 – 120%

Нараства при: остро чернодробно заболяване; бъбречна трансплантация

Намалява при: дисеминирана интравазална коагулация (ДИК); вроден дефицит; цироза; чернодробна недостатъчност; нефрозен синдром

Нараства при: менструация; остри инфекции; прием на анаболни стероиди и варфарин

Намалява при: лечение с хепарин, естрогени, орални контрацептиви, тамоксифен; през последния триместър на бременността

Използва се за търсене на вроден дефицит при рецидивиращи тромбози; за диагностика на ДИК
Аспартат-амино-трансфераза (серумна глутамат-оксалацетат-трансаминаза, АсАТ, сГОТ)

При 25ºС: 2 – 18 U/l

При 37ºС: 8 – 40 U/l

Нараства при: остри и хронични хепатити; в по-лека степен при механичен иктер; остър миокарден инфаркт (ОМИ); увреждане на скелетните мускули; хемолитична анемия

Намалява при: хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)

Нараства при: натоварване; хемолиза; интрамускулни инжекции; прием на хепатотоксични медикаменти и лекарства, увреждащи скелетната мускулатура Лекостепенно увеличение на АсАТ е типично за хроничен хепатит и алкохолен хепатит; при остър хепатит AсАТ е по-нисък от AлAT, като е увеличен 10 – 40 пъти над нормата; екстремно увеличение на AсАT е характерно при токсичен и исхемичен хепатит (в тези случаи AсAT е по-висок от AлAT); при мускулно увреждане AсAT е 3 – 5 пъти по-висок от AЛAT
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!