Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – Л, М, Н, О

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Лактат-дехидро-геназа (ЛДХ) 120 – 240 U/l Нараства при: хемолиза; остър миокарден инфаркт (ОМИ); белодробна тромбоемболия (БТЕ); тромбоза; масивна чернодробна некроза; рабдомиолиза Нараства при: шоково състояние с мултиорганно увреждане Неспецифичен маркер за клетъчно увреждане; за уточняване причината за повишението ЛДХ се анализира успоредно с другите цитолитични ензими (аминотрансферази, креатин-фосфокиназа); по-информативно е определянето на ЛДХ-изоензимите
ЛДЛ-холестерол (LDL-холестерол) < 3.4 mmol/l

Нараства при: вродени хиперлипидемии; хипотиреоидизъм; нефрозен синдром; хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)

Намалява при: хипертиреоидизъм; цироза

Нараства при: прием на тиазидни диуретици, бетаблокери, андрогени

Намалява при: лошо хранене; бременост

Използва се за преценка на риска от исхемична болест на сърцето (ИБС) и остър миокарден инфаркт (ОМИ)
Левкоцити

Общ брой: 3.5 – 10.5 х 109/l

Неутрофили (Sg): 1.5 – 6.7 х 109/l

Лимфоцити (Ly): 1.5 – 4.0 х 109/l

Моноцити (Mo): 0.2 – 1.0 х 109/l

Еозинофили (Eo): 0 – 0.7 х 109/l

Базофили (Ba): 0 – 0.2 х 109/l

Нарастват при:

Сегментоядрени (Sg): бактериални инфекции; тъканни увреждания; Кушинг (Cushing); миелопролиферативни болести

Лимфоцити (Ly): вирусни инфекции; мононуклеоза; лимфолевкози

Моноцити (Mo): грануломатозни болести; хронични вирусни инфекции; моноцитна левкемия

Еозинофили (Eo): алергии; паразити; автоиммуни болести; лимфоми

Базофили (Ba): Ходжкин (Hodgkin), миелопролиферативни синдроми

Намаляват при:

Сегментоядрени (Sg): тежки инфекции; апластична анемия; хиперспленизъм; хипотиреоидизъм

Лимфоцити (Ly): СПИН; тежки инфекции; туберкулоза

Моноцити (Mo): потиснат костен мозък

Еозинофили (Eo): токсемия

  Използват се като скрининг за инфекции и проследяване на пациенти с клинични симптоми за такива (напр. фебрилитет). Автоматичното диференциално броене на левкоцитите е значително по-неточно от изброяването под микроскоп
Липаза 50 – 220 U/l

Нараства при: панкреатити; панкреасни псевдокисти

Намалява при: панкреасна недостатъчност

Нараства при: увреждания на тънкото черво; бъбречна недостатъчност

Използва се за диагностициране на панкреатит, при което се явява по-специфична от амилазата

Мед

Серум: 11 – 24 mmol/

Урина: < 0.94 mmol/

Нараства при: остри възпаления; анемии; лимфоми

Намалява при: болест на Уилсън (Wilson); нефрозен синдром; бъбречна недостатъчност

Нараства при: хемоконцентрация; бременност и лактация

Намалява при: вегетарианци; прием на пенициламин (penicillamine)

Изследването на мед в урината заедно с това на церулоплазмина се използва за разкриване болестта на Уилсон (Wilson). По-информативно е изследването на куприурията след прием на D-пенициламин (D-penicillamine)
Микро-албуминурия 0 – 40 mg/24 h Нараства при: гломерулни увреждания (диабет, хипертония, гломерулонефрит); уроинфекции Нараства при: висока температура; прием на нефротоксични медикаменти; венозно въвеждане на рентгеноконтрастни вещества Използва се основно за доказване и проследяване на начална диабетна нефропатия
Нитрити Урина: отр. Позитивизират се при: уроинфекции, причинени от Грам (Gram)-отрицателни бактерии

Позитивизират се при: прием на медикаменти, оцветяващи урината

Негативизират се при: прием на витамин C

Заедно с изследването на уринния седимент се използват като скрининг за уроинфекции. Резултатите са отрицателни при инфекции с Грам (Gram)-положителни бактерии и някои щамове Pseudomonas, които не продуцират нитрити
Общ белтък 60 – 85 g/l

Нараства при: миеломи; макроглобулинемия на Валденстрьом (Waldenstrom); автоимунни болести; хронични възпаления; цироза

Намалява при: лошо хранене; нефрозен синдром; протеингубеща ентеропатия

Нараства при: хемоконцентрация

Намалява при: бременност

Заедно с албумина и протеинограмата се използва за скрининг на моно- и поликлонални гамапатии
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!