Изследвания и процедури

Клинико-лабораторни изследвания

Клинико-лабораторни изследвания – И, К

Изследвания Референтни стойности Заболявания Други причини за отклонения Забележки
Имуноглобулин А (IgA) 1 – 4.5 g/l

Нараства при: IgA-продуциращ миелом; злоупотреба с алкохол

Намалява при: вроден дефицит на IgA; мултиплен миелом (непродуциращ IgA)

Намалява при: плазмафереза; нефрозен синдром; бременност; прием на глюкокортикоиди Използва се за диагностика и проследяване на пациенти с миелом, имунодефицитни и автоимунни състояния, заедно с IgG и IgM; след злоупотреба с алкохол остава повишен 6 месеца след прекратяване на интоксикацията (!)
Имуноглобулин G (IgG) 5 – 17 g/l

Нараства при: автоимунни болести; миелом; хронични инфекции; чернодробна цироза

Намалява при: вродена агамаглобулинемия; хронична лимфолевкоза

Намалява при: плазмафереза; бременност; прием на глюко-кортикоиди Използва се за проследяване на имунодефицитни състояния и автоимунни болести
Калий (К+)

Серум: 3.5 – 5 mmol/l

Урина: 25 – 125 mmol/l

Нараства при: ацидоза; бъбречна недостатъчност; болест на Addison; хемолиза

Намалява при: алкалоза; повръщане; диария; синдром на Cushing; полиурия

Нараства при: прием на нефротоксични медикаменти; АСЕ-инхибитори; спиронолактон; триамтерен

Намалява при: прием на фурантрил, инсулин, кортикостероиди, калций (Са++)

Използва се за установяване и проследяване на електролитни нарушения, заедно с натрий (Na+); стойности на калий (К+) под 2.5 и над 7 mmol/l са критични
Калций (Ca++)

Серум: 2.23 – 2.63 mmol/l

Урина: < 63 mmol/l/24 h

Нараства при: първичен хиперпаратиреоидизъм; мултиплен миелом; костни метастази

Намалява при: бъбречна недостатъчност; хипо-паратиреоидизъм; дефицит на витамин D

Нараства при: ацидоза; продължителна имобилизация; прием на калций, витамин D, тиазидни диуретици

Намалява при: алкалоза; прием на фуроземид, глюкокортикоиди

Използва се за откриване на нарушения в калциевия метаболизъм; за по-прецизно определяне се изследва йонизиран Са++
Кетони (кетотела) Урина: < 1 mmol/l (отрицателни) Нарастват при: диабетна кетоацидоза Нарастват при: лошо хранене Използват се за диагностика на диабетна кетоацидоза
Кислородна сатурация на хемоглобина 94 – 98%

Нараства при: хипервентилация

Намалява при: пневмония; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ); белодробна тромбоемболия (БТЕ); сърдечна недостатъчност (СН)

Нараства при: хипервентилация; кислородолечение

Намалява при: хипотония

Използва се за диагностика на дихателната недостатъчност, заедно с pO2 и pCO2; у пациенти на кислородотерапия сатурацията е висока (!)
Креатинин

Серум: 62 – 133 mmol/l

Урина: 8.8 – 17.6 mmol/l/24 h

Нараства при: бъбречна недостатъчност; рабдомиолиза

Нараства при: прием на нефротоксични медикаменти; дехидратация

Намалява при: вегетарианска диета; хиперхидратация

Използва се за проследяване на бъбречната функция; при възрастни с леко влошена бъбречна функция е възможно да се установи нормален серумен креатинин и се налага измерването на креатининовия клирънс (!)
Креатининов клирънс

Жени: 70 – 120 ml/min

Мъже: 90 – 150 ml/min

Нараства при: ранен диабет; анемия

Намалява при: бъбречна недостатъчност; застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН); шок

Нараства при: дехидратация; бременност; прием на богата на белтъци храна, фуроземид, глюкокортикоиди

Намалява при: вегетарианска диета; нефротоксични медикаменти

Изчислява се по формулата: СCr = U/P x V, където СCr е креатининовият клирънс, U – концентрацията на креатинина в урината, Р – плазмената концентрация на креатинина, V – обемът урина, представен като ml/min
Креатинкиназа (КК)

При 25°C: 2 – 80 U/l

При 37°C: 50 – 300 U/l

Нараства при: остър миокарден инфаркт (ОМИ); мускулна травма; миопатия; рабдомиолиза; мускулна дистрофия; хипотиреоидизъм; след операции Нараства при: физическо натоварване; интрамускулни инжекции; кардиоверсия; респираторен дистрес; силна кашлица; прием на статини и други медикаменти, увреждащи скелетните мускули Използва се най-често за разпознаване на мускулно увреждане и остър миокарден инфаркт (ОМИ); КК-МБ е по-специфична за миокардно увреждане в сравнение с общата КК; КК е силно чувствителен тест за мускулно увреждане, възможно е да се повиши тридесеткратно след тежко физическо натоварване и до десеткратно след мускулна инжекция (!)
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!