Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Азотсъдържащи вещества в урината

Креатинин

Метод за определяне: неспецифична цветна реакция

Източник на грешката: при висока кръвна захар и кетоацидоза (диабетна кома) стойностите са завишени.

Креатининът се образува в мускулите при разграждането на креатинин-фосфата. В здравия бъбрек той се филтрира през гломерулите. Ако се абстрахираме от прекомерната употреба на месо, серумната концентрация на креатинина не зависи от храната и съответства на гломерулната филтрация.

Важно!: Стойностите на серумния креатинин надхвърлят горната граница на нормата (1,5 mg/dl) едва тогава, когато гломерулният филтрат е спаднал под половината от нормата! По-рядко креатининовите стойности са понижени при намаляване на мускулната маса (деца, жени, омършавели възрастни пациенти). При мускулни лезии и акромегалия (с увеличаване на мускулната маса) се наблюдава леко повишаване на креатининовата концентрация в серума.

Урея

Метод за определяне: цветна реакция или ензимно определяне (уреазен метод)

Уреята представлява краен продукт от белтъчната обмяна. Нейната серумна концентрация зависи от различни фактори:

  • Бъбречни: големина на гломерулния филтрат и обратната дифузия на уреята, която може да се колебае между 40% (при положителна диуреза) и 70% (при антидиуреза).
  • Извънбъбречни: повишеният внос на белтъци и катаболизмът (температура, изгаряне, кахексия) повишават стойностите на уреята. Едва при понижаване на гломерулния филтрат под 25% от нормата, серумната урея надвишава горната граница на нормата (50 mg/dl). ( уреята = урея-N х 2,14)

Пикочна киселина

He представлява чувствителен показател за наличието на хронична бъбречна недостатъчност. Повишени стойности се наблюдават при клетъчен разпад и подагра.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари