Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Клирънсови методи

Определение за клирънс

Това е обемът плазма, който може да бъде очистен от дадено вещество за единица време посредством образуването на урина. За определянето на гломерулната филтраиия са подходящи вещества, които се филтрират през гломерулите, но в тубулите нито се секретират, нито се реабсорбират (инулин). Тъй като креатининът се секретира в ограничени количества от тубулите, то стойностите на креатининовия клирънс са по-високи от тези на инулиновия. Парааминохипуровата киселина (ПАХ) се отстранява в над 90% от плазмата посредством гломерулна филтрация и тубулна секреция и поради това е подходяща за определяне на бъбречния плазмен поток. Клирънсовите изследвания не допринасят за диференциалната диагноза на бъбречните заболявания. Значението на клирънса се заключава в това, че той е чувствителен метод за функционална диагностика. Могат да бъдат разпознати все още леки нарушения на бъбречната функция в стадий, когато резултатите от другите изследвания са в границите на нормата.

Определяне на гломерулната филтрация

Инулинов клирънс

  • Относително скъп метод (инфузия на тест-субстанция)

51 Chrom-EDTA-клирънс

  • С малки изключения (от 6%) съответства на инулиновия клирънс; норма: 100-150 ml/мин.

Креатининов клирънс

  • Предимство: просто за осъществяване изследване (не се налага инфузията на тест-субстанция). Докато серумният креатинин може да бъде все още в границите на нормата, то при ограничаване на бъбречната функция креатининовият клирънс много рано може да показва патологични стойности.

Провеждане на теста: събира се 24-часова урина, определя се концентрацията на креатинина в серума и в събраната урина - изчисляване по формулата С (ml/min) = U x UV / S x t

U = концентрацията на креатинина в урината

S = концентрацията на креатинина в серума

UV = обемът урина за 24 часа

t = времето, през което е събирана урината (24 х 60 = 1440)

С напредване на възрастта гломерулният филтрат показва тенденция към физиологично понижаване (от 40-та година нататък по около 1 ml на година).

Норма: 97 - 160 ml/min

Измерване на ефективния бъбречен плазмоток

Клирънс на парааминохипуровата киселина (ПАХ)

  • Норма: 500 - 800 ml/min фракция на филтрация (филтрационна фракция = фф) = инулинов клирънс

Клирънс на ПАХ

  • Норма: 0,16 - 0,21

Филтрационната фракция съответства на частта от бъбречния плазмен поток, която се филтрира през гломерулите. Понижаване на филтрационната фракция се наблюдава при заболявания на гломерулите (например остър гломерулонефрит), а нейното увеличаваке говори за съдови заболявания на бъбреците.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!