Състояния и заболявания

Хронична лимфолевкемия (ХЛЛ, CLL)

Синоними: хронична лимфадения, хронична лимфолевкоза (преди)
На английски език: chronic lymphocytic (lymphoid) leukemia (leukaemia) (CLL)

Лечение

Пациенти със smoldering (тлееща) CLL не полпежат на лечение (прогнозата за живота е нормална).

N.B. Важи основното правило, че само броят на лимфоцитите не може да бъде индикатор за провеждане на лечение.

 • Алфа-интерферон (Interferon-alpha) – довежда част от пациентите в начален стадий до пълна ремисия
 • Химиотерапия:
  • Индикации – стадии В и С пo Бине (Bienet), автоимунни хемолитични анемии, тромбоцитопения, прогресираща (симптоматична) лимфаденопатия или спленомегалия
  • Класически препарат (Chlorambucil (Leukeran)) – оказва силно въздействие върху лимфната тъкан, без да причинява депресия на грануло- и тромбоцитопоезата; при AIHA – евент. интермитираща терапия с Chlorambucil и стероиди по схемата Knospe; химиотерапията се прекратява при брой на левкоцитите < 20 000/mcl
  • Пуринови аналози (Fludarabin, Chlorodeoxyadenosin, Deoxycoformycin (Pentostatin)) – много ефикасни препарати, довеждащи в ~ 30% от случаите до пълна ремисия; като странична реакция се наблюдава персистираща супресия на Т-хелперите с риск от опортюнистични инфекции
 • Алогенна трансплантация на костен мозък у по-млади пациенти с напреднала CLL
 • Други терапевтични мерки:
  • Лъчелечение – показано е локално облъчване в ниски дози на големи лимфоми или силно увеличена слезка
  • Евентуално спленектомия при рефрактерни на лечение AIHA, тромбоцитопении
  • При инфекции вследствие дефицит на антитела – венозна субституция на гама-глобулини и целенасочено антибиотично лечение

Прогноза

Това е най-доброкачествената от всички левкемии. Преживяемостта е изключително променлива и зависи от стадия. Половината от пациентите умират от инфекции. Класическата химиотерапия с Chlorambucil не води до излекуване. Реални шансове за излекуване дава единствено алогенната костномозъчна трансплантация. Въпросът дали алфа-интерферонът и пуриновите аналози повлияват прогнозата в решаваща степен остава открит.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари