Състояния и заболявания

Остра левкемия

Лабораторни показатели

 • Кръвна картина, костно-мозъчна цитология и хистология:
  • По броя на левкоцитите не може да се съди за диагнозата. Те могат да бъдат нормални. повишени ипи понижени (40% от случаите протичат сублевкемично, т.е. с нормален или намален брой на левкоцитите).
  • Незрелите елементи в кръвта и костния мозък сами по себе си осигуряват диагнозата (когато в редки случаи парабласти се откриват само в костния мозък, се говори за алевкемично протичане). В костния мозък се намират над 30% бласти.
  • Често се откриват анемия, тромбоцитопения и гранулоцитопения. N.B. Когато броят на левкоцитите, еритроцитите и тромбоцитите е нормален, съществуването на левкемия се изключва с 95% сигурност.
  • СУЕ е повишена, евентуално пикочната киселина е повишена и LDH е повишен (увеличен клетъчен кръговрат).
  • Цитогенетика: за някои подтипове на острата левкемия са характерни определени хромозомни промени, които имат и прогностична стойност. С благоприятна прогноза са транслокациите t (15; 17) и t (8; 21), както и инверсията на 16 хромозома. В 90% от случаите на промиелоцитна левкемия (М3) се среща транслокация t (15; 17) (транслокация от 15-а към 17-а хромозома). При нея генът, отговорен за aлфа-peцептора на ретиновата киселина, е прехвърлен от 17 на 15 хромозома, където след сливане (фузия) се образува PML/RAR-alpha-ген. Транслокацията t (8; 21) е типична за М2-варианта на острата миелолевкемия. Инверсия 16 се среща често при М4-формата с еозинофилия. В 20% от случаите на възрастовия вариант на остра лимфобластна левкемия се открива т.нар. филаделфийска хромозома, т.е. транслокация на t (9; 22), която корелира с неблагоприятната прогноза.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари