Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Диагноза

Ехокардиография (ЕхоКГ)

 • Доказване на уголемени сърдечни кухини
 • Чрез измерването на телесистолния и теледиастолния камерен диаметър може да бъде изчислена т. нар. фракция на скъсяване; тя е индиректна мярка за определяне фракцията на изтласкване.
 • Определяне дебелината на миокарда (при хипертрофия)
 • Преценка на сърдечния минутен обем и на кръвния ток (цветен Doppler)
 • Установяване на причинните фактори за сърдечна недостатъчност, например пороци, нарушена кинетика на камерната стена след прекаран инфаркт, перикарден излив и други

Рентгенография на торакса:

 • Доказва евентуална дилатация ня сърцето:
  • Глобално увеличено сърце с кардио-пулмонален индекс (HLQ) > 0,5; Това е индекс, определящ се от съотношението на максималния сърдечен диаметър (на фасова графия) и широчината на торакса на същото ниво. Важно!: От големината на сърцето не могат да се правят изводи относно неговата помпена функция! (например голямо сърце при спортист).
  • Увеличаване на едната камера:
   • Лява камера: стесняване на разположеното в близост до диафрагмата ретрокардиално пространство на профилна снимка
   • Дясна кзмера: Стесняване на ретростерналното прекардиално пространство на профилна снимка. Важно!: На фасова графия уголемяването на дясната камера може да бъде видяно като уголемяване на лявата, тъй като дясната камера участва в образуването на левия сърдечен контур -  поради това разширяването на сърцето наляво не трябва автоматично да бъде свързвано с уголемяване на лявата камера - да се прави профилна графия!
 • Белези на белодробен застой, например:
  • Линии на Kerley: в хоризонтални линии с дължина до 1 cm, които се разполагат в долните белодробни полета (застойни лимфни съдове)
  • Разширени застойни хилусни съдове
  • Евентуално плеврален излив

Сцинтиграфия на сърдечните кухини (радиоизотопна вентрикулография) с  99mTechnetium-албумин

Ядрено-магнитнорезонансна томография (ЯМР)

 • Определяне размера на сърдечните кухини
 • Определяне на теледиастолния камерен обем
 • Определяне на камерната фракция на изтласкване

Инвазивна диагностика: Дясна, евентуално лява сърдечна катетеризация с определяне на:

 • Стойностите на налягането: при това пулмо-капилярното налягане (PCR  у нас се използва като PC) корелира с теледиастолното налягане на лявата камера (LVEDP) - при положение, че липсва митрална стеноза; централното венозно налягане (ЦВН) съответства на теледиастолното в дясната камера (RVEDP). Нормалните стойности при покой са:

LVEDP*: 5 - 12 mm / Hg; PCP**: < 15 mm / Hg; RVEDP***: 2 - 7 mm / Hg; ЦВН: 4 - 10 cm. H2O

 • * теледиастолно налягане на лявата камера
 • ** пулмо-капилярно налягане
 • *** теледиастолно налягане на дясната камера
 • Сърдечен минутен обем (НМV) - отнесен към телесната повърхност (сърдечен индекс НI или cardiac index - Cl) - долната нормална граница при покой е > 2,5 l/min/m2
 • Левокамерна фракция на изтласкване: установява се при изобразяване с контрастно вещество на лявата камера (вентрикулография) - нормална стойност: 66 ± 6%.
  • Ограничението на систолната функция бива:
   • Лекостепенно: EF или ФИ  40 - 60%;
   • Средностепенно: EF (ФИ)  30 - 40%;
   • Тежкостепенно: EF (ФИ)  < 30%

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари