Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Характеристика на някои основни медикаменти при лечение на сърдечна недостатъчност

Диуретици

Принцип на действие на диуретиците: повишават отделянето на NaCI ("салуретици") и вода от бъбреците. Ограничаването на NaCI в диетата представлява основа на лечението.

Действие на диуретиците при сърдечна недостатъчност:

  • Понижават предимно преднатоварването и водят до обратно развитие на белодробния застой и на отоците
  • Понижават периферното съпротивление и по този начин - следнатоварването

Тиазиди и аналози:

Характеристика: те водят до блокиране на Na+Cl+ - котранспорт в дисталните тубули, при което се отделят до 15% от филтрирания в гломерулите натрий; при това се губи и калий. Отделните препарати се различават помежду си основно по продължителността на своето действие, която при Hydrochlorothiazid възлиза на 12 - 24 ч., а при Chlorotalidon продължава до 48 ч. и повече.

Генерични наименования Средна орална доза в mg (per os)
Салуретици със средна продължителност на действие (< 24 часа)  
Butizid 5 - 10
Clopamid 5 - 20
Hydrochlorothiazid 12,5 - 50
Mefrusid 25 - 50
Xipamid 10 - 40
Салуретици с дълго действие (48 часа или по-дълго)  
Chlorotalidon 25 - 50 (интермитентно, всеки 2-ри ден)

Мощни "бримкови" диуретици:

Характеристика: блокират Na+/K+/2CI- - реабсорбцията във възходящото рамо от бримката на Хенле, при което се отделят до 40% от филтрирания натрий. При спадане на гломерулната филтрация < 30 ml/min тиазидите загубват своето действие, но бримковите диуретици продължават да бъдат ефикасни. Фуроземидът упражнява диуретично действие и при гломерулна филтрация < 5 ml/min. При венозна апликация диурезата започва след 10 - 20 минути. Всички бримкови диуретици имат относително кратко действие (< 6 ч.).

Генерични наименования Средна орална доза в mg (per os)
Azosemid 80
Bumetanid 0,5 - 1,0
Etacrynacid 50 -150
Etozolin 200 - 400
Furosemid 20 - 80
Piretanid 3 - 6
Torasemid 5 - 1-

Furosemid e препаратът, с който е натрупан най-голям опит. Той има най-голямата терапевтична ширина. При лечение на хронична бъбречна недостатъчност се прилагат максимални дневни дози до 2000 mg. Furosemid води до директна венодилатация, при което белодробният застой се повлиява още преди настъпването на диуретичния ефект (единична доза 20 - 40 mg i.v.).

Калийсъхраняващи диуретици:

Поради слабия си диуретичен ефект те са неподходящи аа провеждане на монотерапия. Калийсъхраняващите диуретици се комбинират с тиазиди, а при наличие на бъбречна недостатъчност са противопоказани (опасност от хиперкалиемия!). Калийсъхраняващите диуретици са две групи:

  • Антагонисти на алдостерона
  • Независещи от алдостерона калийсъхраняващи диуретици

Антагонисти на алдостерона:

Характеристика: инхибират компетитивно натрийзадържащото и калиуретичното действие на алдостерона в дисталните тубули; имат относително слабо натриуретично действие (водят до отделяне на 2% от филтрирания натрий).

Spironolacton: 50 - 400 mg/d перорално. Действието му при перорално приложение започва едва след 2 - 3 дена. Важно!: Тъй като при експерименти с животни препаратът за венозно приложение Kalium canrenoat e показал канцерогенно действие, прилагането му трябва се осъшествява предпазливо и при строга преценка на ползата и вредните последствия. Въпреки, че Canrenoat представлява метаболит на Spironolacton, все още не съществуват данни за канцерогенно действие на последния при експерименти с животни. Индикации: Първичен хипералдостеронизъм (синдром на Conn), вторичен хипералдостеронизъм при декомпенсирана чернодробна цироза или сърдечна недостатъчност (чернодробна цироза с асцит, сърдечна недостатъчност с отоци)

Независещи от алдостерона калийсъхраняващи диуретици

Характеристика: блокират натриевите канали в дисталните тубули; диуретичното им действие при монотерапия е твърде слабо. Прилагат се само в комбинация с диуретици: например Hydrochlorothiazid + Amilorid (например Moduretik) или Hydrochlorothiazid + Triamteren (например Dityde H)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари