Състояния и заболявания

Изгаряне

Особености на доболничните действия и поведение при изгаряне

От изключителна важност е да се спазват следните доболнични правила и действия при изгаряния:

 • Винаги се осигурява собствената безопасност и тази на пациента, никога не се подхожда и не се третира пациента в опасна среда. При голям риск за спешния екип е необходим контакт с подходяща агенция или служба за осигуряване на условия за спешни действия. Предпазвайте винаги себе си и пациента от въздействието на пламък, електрически ток, химически агенти и термични обекти
 • Спиране на процеса на горене
 • Събиране на информация за термичния/механичният агент (попарване, пламък, химическо изгаряне, електрическо изгаряне, експлозия, височинна травма с изгаряне), началният контакт, продължителността на експозицията и средата на настъпване на увредата (открито/закрито помещение)
 • При налична механична травма, политравма алгоритъмът надделява над този за изгаряне с незабавно третиране на всички животозастрашаващи увреди
 • При пламъково изгаряне пациентът се поставя легнал, може да се използва претъркаляне за спиране на процеса на горене и покриване с несинтетичен материал, като не се позволява на пациента да тича и да се движи.
 • Началната преценка на съзнанието се прави по схемата AVPU - Alert (Буден, ориентиран), Verbal (отговаря само на вербален стимул), Pain (Отговаря само на болков стимул), Unresponsive (не отговаря на външни стимули).
 • При липса на отговор на външен стимул - мануална имобилизация на шийния гръбнак, интубация на трахеята
 • Поддържането на свободно проходими дихателни пътища при пациент с изгаряне е приоритет
 • Внимание за прогресивна загуба на проходимост на дихателните пътища при пациенти с изгаряния на лицето, главата, шията или гърдите, както и при инхалационна увреда
 • Охлаждането до 5 минути след изгаряне има ефект по отношение на лимитирането на дълбочината и площта му. При изминало време от инцидента над 5 минути, охлаждането на обгорената област има само аналгетичен ефект. При изгаряне от катран, асфалт, парафин, горещи масла или други агенти, които изстиват бавно, охлаждането може да спомогне за по-дълъг период от време.
 • Не се допуска охлаждане на по-голяма област от 10 % от телесната повърхност(опасност от хипотермия)
 • Премахват се всички дрехи и метални предмети (часовник, бижута) от обгорената област и дистално от нея. Дрехите се премахват с помощта на ножица. Не се премахват дрехите, които са далеч от обгорялата повърхност (запазване на телесната температура). При наличие на химически агент се следват правилата за безопасност с цел предпазване от въздействие върху персонала.
 • При увреда от химичен агент иригацията на засегнатата област започва на място и продължава по време на целия транспорт. Пациенти без започнала иригация на увредената площ при изгаряне с химически агент не се транспортират.
 • Иригацията на очите при изгаряне с химичен агент започва на място и продължава по време на целия транспорт. По време на иригацията пациента се подканя да мига с клепачите. Използва се лакмус за преценка на pH на конюктивата.
 • Деца с изгаряния по гърба, глутеалните части, по задната част на шията и с демаркирани циркумферентни изгаряния по ръцете без белези от опръскване са със съмнение за насилствено изгаряне
 • Съдовият достъп се извършва далеч от обгорялата област, поставят се поне два широколуменни венозни източника. Съдов достъп с пункционно място върху обгорялата повърхност се предприема в краен случай. При педиатрични пациенти може да се постави интраосална игла. Последователността на съдовия достъп е следната – периферна вена в необгоряла област, централна вена в необгоряла област, периферна вена в обгоряла област, централна вена в обгоряла област
 • Често при изгаряне на ръцете е невъзможно неинвазивното измерване на артериалното налягане. В тези случаи се налага периферен мониторинг на характеристиката на пулса
 • При силен болков синдром се прилага Морфин – 2 до 5 мg i.v, i.m, повторна доза след 5 минути при нужда, педиатрични пациенти – 0.1 mg/kg до максимум 5 mg, i.v, i.m., или Фентанил 1 μg/kg i.v. При мускулен спазъм или контрактура се прилага бензодиазепин – Диазепам 5 до 20 mg i.v.
 • Предотвратява се контаминацията на раните, избягва се контакт на раната с нестерилни материали.
 • При изгаряния < 10 % от телесната повърхност раните се покриват с влажна (физиологичен серум) закрита стерилна превръзка, увийте отгоре със сух стерилен чаршаф. При изгаряния > 10 % раните се покриват със суха стерилна превръзка и се увиват отгоре със сух стерилен чаршаф. Иригация на раните може да бъде извършена с физиологичен разтвор или разреден хлорхексидин
 • Химически изгаряния – охлаждане при бавно изстиващи агенти – отстраняване на сухи партикули от засегнатото място с четка, студен серум и охладена влажна стерилна превръзка, иригация с физиологичен разтвор
 • При химическо изгаряне по възможност се събират данни за името и типа на химическия агент
 • Електрическите изгаряния са с висок приоритет и изискват винаги шийна гръбначна имобилизация
 • Инхалационната увреда е с висок приоритет – преценка на дихателните пътища и ранна трахеална интубация; рискът от загуба на проходимост по време на транспорта е висок
 • Пациенти със инхалационна увреда и съмнения за отравяне с въглероден окис трябва да получат кислородотерапия в максимален дебит
 • При пациенти с леки изгаряния се допуска потапяне на засегнатия участък в студена вода или налагане на студен компрес. Лед не бива да се поставя в директен контакт с кожата
 • При наличие на отлепен епидермис, той се отстранява внимателно. Не се нарушава целостта на формирани интактни мехури, с изключение на много големите були над ставите, които могат да бъдат стерилно аспирирани
 • Изгарянията от първа степен могат да се третират с антибиотичен крем и да останат без превръзка
 • При електрическо изгаряне е необходима ранна диагностика на животозастрашаващи дисритмии
 • По възможност носилката се покрива със стерилен чаршаф
 • Стартира се течностната ресусцитация по време на транспорта в обем венозен болус на кристалоиден разтвор (Рингеров лактат) 20 ml/kg при пациенти с умерено тежко и тежко изгаряне. При белези за шок и политравма, съчетана с термична травма, течностната ресусцитация може да започне по време на циркулаторната преценка след осигуряване на венозен достъп
 • Пулсоксиметрията е нереален метод за оценка на хемоглобиновата кислородна сатурация при отравяне с карбоксихемоглобин
 • Максималното време за престой на мястото на инцидента е 10 минути
 •  Сортиране на пациента в специализиран център по изгаряне съобразно критериите и по лична преценка
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!