Състояния и заболявания

Изгаряне

Поведение в спешно отделение

1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА

 • Кратък преглед (3 до 5 секунди) – съзнание ( AVPU ), спонтанни движения говор, звуци, цвят на кожата, видима асиметрия, външно кървене
 • Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен, терминален, кадавър
 • Кратка анамнеза – спешен доболничен екип, близки – алергия, медикаменти, коморбидитет, последно хранене, обстоятелства около инцидента – термичен агент, закрито/открито помещение, доболнична терапия, данни за механична травма
 • Определяне на вероятната етиология на изгарянето 

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ

 • А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни пътища с мануална стабилизация на шийния гръбначен стълб

- основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища

- напреднали техники за поддържане на свободно проходими дихателни пътища – оротрахеална интубация, крикотиротомия, комбитюб, езофагеален обтуратор, ларингеална маска

- При съмнения за тежка инхалационна увреда или кома – трахеална интубация

 • B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и оксигенация

- Кислородотерапия: маска с максимален кислороден дебит при инхалация на пушечни газове, обширно изгаряне и отравяне с въглероден окис

- Поставяне на пулсоксиметър (фалшиви резултати при отравяне с въглероден окис)

- При тежък респираторен дистрес – ендотрахеална интубация и механична вентилация

 • C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп

- Периферен пулс

- Капилярен феномен

- Артериално налягане

- Корекция на течностния дефицит

- Кръвни лабораторни тестове

- ЕКГ монитор, Електрокардиограма

- Катетризация на пикочния мехур

 • Нова оценка на съзнанието, преценка за шийна травма
 • Тетанична профилактика
 • Разсъбличане на пациента
 • Оценка на площта и дълбочината на изгарянето

3. СПЕЦИФИЧНА ТЕРАПИЯ НА ИЗГАРЯНЕТО

 • Ранна консултация със специалист (хирург, офталмолог, анестезиолог-интензивист)
 • Триаж и транспорт до специализиран център при нужда.
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!