Състояния и заболявания

Отравяния

Синоними: Интоксикации
На английски език: Intoxications

Антидотни средства и методи

Антидотите са вещества, които чрез специфично действие противодействат на отровата, намаляват ефекта и, увеличават елиминирането и, или възпрепятстват приемането и от организма. Основните механизми на антидотното действие се осъществяват чрез механични, физични и химични процеси, метаболитни и имунологични ефекти, функционален антагонизъм и хелатообразуване. Антидотното лечение е етиопатогенетично по своята същност и е част от общото лечение на острите отравяния. Едни от антидотите изискват незабавно прилагане с животоспасяващо значение, други се прилагат в хода на отравянето, никога като самостоятелно терапевтично поведение. Лечебният резултат от антидотното лечение се постига с два вида дози - фармакологична и антидотна, която може да е значително по-голяма от фармакологичната.

Адсорган - 40% силаргел, 10% карбо аргентес, 50% озахарена ароматизирана какаова маса, 25% сребро. Адсорбиращ ефект при отравяния през устата. Дозировка: 1-2 каф.л., приети с вода 3-4 пъти дневно. Не се използва за стомашна промивка!

Аминопиридин (4 - aminopyridine) - Pymadin - антагонист на недеполяризиращите миорелаксанти. Бавно i.v. 20 mg еднократно при нужда. Амп. 0,5% 2 мл и флакони 0,5% 50 мл.

Антикорозивна смес - белтъци на 2-3 сурови яйца, разбити във вода и прясно мляко по равни части - общо количество 200 - 250 мл.

Ацидум аскорбиникум - директно редуцира метхемоглобина (хемиглобина) в хемоглобин. Универсален активатор на клетъчния метаболизъм. Дозировка: 1 до 4 г. i.v. при метхемоглобинемии. Лекарствени форми: амп. 5% и 10% 2 мл., 10% 5 и 10 мл.

Ацидум фоликум - метаболитен реактиватор на хемопоезата при потискането и от хемотоксични отрови (отравяния със сулфонамиди, пиразолонови препарати, парацетамол, цитостатици). Дозировка: по 20 mg 3 пъти дневно i.m. или 3 пъти дневно по 1-2 табл. Лекарствени форми: амп.0,015 - 1 мл., табл.0,005 г.

Анексате - компетитивен антагонист на бензодиазепиновите медикаменти, при остри отравяния с всички видове бензодиазепинови лекарствени препарати. Дозировка: 0,3 mg в 5% разтвор на глюкоза до макс. доза 2 mg. Лекарствени форми: амп.0,5 mg 5 мл.

Атропинум сулфурикум - компетитивен антагонист при остри отравяния с фосфороорганични съединения и холиномиметично действащи лекарствени средства (ацетилхолин, физостигмин, мускарин, пилокарпин, нивалин) и други антихолинестеразни средства. Дозировка: фармакологична и антидотна, от 1 до 15 - 20 mg. i.v. или с.к. Лекарствени форми: амп.0,1% и 0,5% - 1 мл.

Белтъчна вода - белтъци на 2-3 сурови яйца, разбити във вода - 200 мл.

Глюкагон - метаболитно действащ антидот при остри отравяния с комбинация бета-блокери и хипогликемични препарати, инсулиново остро отравяне или предозиране. Коригира хипогликемията. Дозировка: 0,5 mg - 1 mg. субкутанно,i.m. или i.v., 50 - 150 микрограма/кг.т.за 24 часа. Лекарствени форми: амп. 0,5 mg.

Десфериоксамин - специфичен антидот при остри и хронични отравяния с железни съединения, действащ по принципа на хелатообразуването. Дозировка: 5000 - 10000 mg, разтворени във вода преди стомашната промивка. Съчетаването на този прием с разтвор на натриев бикарбонат повишава ефективността му в стомаха. Следва стомашна промивка. Продължава се с паренерално приложение на 2000 mg от препарата в 500 мл 5%разтвор на левулоза i.v. капелно, много бавно! Лекарствени форми: амп.суха субстанция 500 mg с разтворител от 5 мл.

Диазепам - метаболитно инхибиране на ГАМК-трансаминаза, забавено разграждане на ГАМК и увеличаване на количеството й в главния мозък. Противогърчов, седативен и миорелаксиращ ефект. При остри отравяния със стрихнин, хинин, пантеринови гъби, фосфоро органични съединения, халогенирани въглеводороди ,трициклични антидепресанти и др. Дозировка: i.m. или i.v. 10 - 20 mg. Лекарствени форми: амп.10 mg. 2 мл.

Димеркапрол / ВАL / - хелатообразуващ антидот при отравяния с антимон, бисмут, злато, живак, кобалт, цинк, арсенови съединения. Дозировка: 2,5 - 3 mg/кг.т. i.m. през 4 часа първите две денонощия, през следващите две денонощия - през 6 часа и през следващите две денонощия - през 8 часа. Лекарствени форми: маслен разтвор амп.0,10 г 1 мл.

4-диметиламинофенол - компетитивно действие по отношение афинитета на цианови и нитрилни съединения, сяроводород и др. към цитохромоксидазата. Дозировка: 3-4 mg/кг.т. i.v. с последващо непосредствено и.в.вливане на натриев тиосулфат 10% 100 мл.за свързване на свободните цианови и сулфогрупи във водно-разтворими нетоксични комплекси, подлежащи на елиминиране през бъбреците. Лекарствени форми: амп.- спринцовка 250 mg. 5 мл.

ЕДТА динатриум /Na 2 EDTA/ - хелатообразуващ антидот при контакт с калциеви съединения на водноразтворими комплекси. При отравяния със сърдечни гликозиди, етиленгликол и калциева основа. Дозировка: 500 - 4000 mg в 250 мл глюкозен серум i.v..капелно за 24 часа, разпреде-лени през 6 - 4 часа. Лекарствени форми: амп.250 mg. 20 мл. При пресни увреждания на роговицата на окото от калциева основа (негасена вар), след поставяне на локален анестетик, окото се промива с разтвор на двунатриев етилен диаминтетраацетат през 15 минути в първите 2-3 часа.

ЕДТА - калциум динатриум /CaNa2EDTA/ - хелатообразуващ антидот поради повишен афинитет към йоните на тежки метали: олово, хром, цинк, кадмий, мед, желязо, манган, талий. Дозировка: 20 до 75 mg/кг.т. за 24 часа i.v.., през интервали 4 - 6 часа до 3 дни. За деца до 15 mg/кг.т. за 24 часа. Дозата се разтваря в 250 - 500 мл. глюкозиран серум и се прави i.v.капелно бавно! Опасност от повишено интракраниално налягане при бързо инфузиране!! Води до вит.В6 дефицит, поради което желателно едновременното прилагане /вит. В6 100 - 200 mg i.v. за 24 часа / . Лекарствени форми: амп. 10% 10мл и 20% 20 мл.

ЕДТА дикобалт /Со2ЕДТА / - хелатообразуващ антидот при цианови отравяния. Дозировка: 300 - 600 mg i.v. капелно в глюкозиран серум. Лекарствени форми: амп.300 mg. 5 мл.

Етанол / етилов алкохол / - компетитивно-метаболитен механизъм с блокиране на алкохолдехидрогеназата, отчасти на алдехиддехидрогеназата и каталазите. При остри отравяния с метилов алкохол и поливалентни алкохоли (етилен гликол). Дозировка: през устата 50 до 100 мл. концентриран алкохол (до 40 град.) и i.v. 5% - 10 % етанолов разтвор на глюкоза до 2000 - 2500 мл. за 24 часа, разпределен през интервали от 4 или 6 часа до 48-ия час от отравянето.

Калциев глюконат - метаболитно и хелатообразуващо действие при остри отравяния с етиленгликол, фенолови препарати, флуорни съединения, калциеви антагонисти. Дозировка: i.v. 10 до 30-40 мл. капелно за 24 часа при етиленгликолови отравяния и с калциеви антаготисти, по 10 мл. през час при тежки фенолови и флуорни отравяния. Лекарствени форми: амп.10% 10 мл.

Карбо медициналис - универсален адсорбент. За стомашна промивка във воден разтвор при отравяния, настъпили по перорален път. Воден разтвор 30 г на 1 л вода.

Кофеинум - антидотно действие като функционален антагонист. При остри отравяния с алкохоли, церебро-депресивни лекарствени средства (барбитурати, фенотиазинови препарати, бензодиазепинови препарати и др.). Дозировка: половин или 1 амп. i.v. през половин час до 3 амп.при алкохолна кома, фракционирано през 4 - 3 часа по 1 амп.i.v. или субкутанно при останалите видове остри отравяния с церебродепресивен синдром. Амп. 20% 1 мл.

Д-пенициламин - хелатообразуващ антидотен ефект при отравяния от мед, олово, живак. Дозировка: 4 г.дневно, разпределени в 4 - 6 приема по 250 mg , 30 минути преди хранене с голямо количество вода (сок). При деца дозата е 10 - 40 mg/кг.т. през същите интервали. Като диагностичен тест - 500 mg през устата и последващо изследване на 24-часова диуреза за металосъдържание . (Табл.250 mg)

Налоксон - компетитивен механизъм на антидотно действие. При отравяния с морфинови препарати и опиеви алкалоиди. Дозировка: 0,4 mg i.v.., i.m. или сублингвално. Повтаряне на дозата до обща доза 1,2 mg. Лекарствени форми: амп.0,4 mg 1 мл.

Натриум нитрозум - метаболитно действие като антидот при отравяния с цианови съединения. Дозировка: i.v. -струйно 10 мл. Лекарствени форми: амп.2% 10 мл.

Натриум хипосулфурозум - хелатообразуващо и метаболитно действие като антидот при отравяния с цианови съединения. i.v. струйно веднага след натриум нитрозум през същата игла с друга спринцовка. Лекарствени форми: амп.10% 10 мл. и 20 мл.

Оротова киселина и пирамем - комбиниран антидот с хипероксидантно действие и стимулиращ потиснатата ЦНС при остри отравяния с церебродепресивни екзогенни отрови. Дозировка: 4-8-12-24 г. за 24 часа ,разпределени през интервали от 4 - 6 часа. Лекарствени форми: амп.5 мл, съдържащи 1 г. пирамем (пирацетам).

Протамин сулфат - неутрализиращ антидотен ефект спрямо хепарина. Дозировка: 1 мл 1% разтвор i.v. за 2 минути/1 mg протамин сулфат неутрализира 100 Е хепарин/. Лекарствени форми: амп.1% 5 мл.

Пеницилин - антидотно компетитивно действие по отношение на фалоидните гъбни токсини (аманитин). Дозировка: 12-24-48 млн Е за 24 часа, разпределени през интервали от 4 - 6 часа i.v. първите 3 дни от отравянето.

Силибинин - компетитивно антидотно действие при фалоидно гъбно отравяне, мембраностабилизиращ ефект. Дозировка: 20 mg/кг.т. i.v.. капелно за 24 часа. Лекарствени форми: флакони по 500 mg.

Синтостигмин - антидотно действие чрез функционален антагонизъм при остри отравяния с холинолитичен синдром - атропин, трициклични антидепресанти, пантериново гъбно отравяне, антихистаминови лекарствени средства. Дозировка: 1 до 2 мг субкутанно или i.v. максимум до 2 mg /час. Внимание при деца за евент. белодробен оток! Aмп. 0,5 mg. 1мл.

Токсогонин /холинестеразоактиватор - оксооксим / - при остри отравяния с фосфороорганични съединения. Дозировка: 4-8 mg/кг.т. за 24 часа през интервали от 8 - 12 часа, i.v. в глююзиран серум капелно. Лекарствени форми:амп. 250мг 5мл.

Центрофеноксин - антидотно действие чрез функционален антагонизъм при церебродепресивно протичащи остри отравяния. Дозировка: i.v. 250 - 500 mg 3-4 пъти дневно в глюкозиран серум капелно. Лекарствени форми: амп.250 mg суха субстанция с разтворител.

Витамин В6 - метаболитно-компетитивно антидотно действие при остри отравяния с хидразида на изоникотиновата киселина (Римицид). Дозировка: 50 - 100 -200 mg. i.v. еднократна антидотна доза, до 1000 mg. Лекарствени форми: амп.50 mg 1 мл.  

Противозмийски серум - биологичен антидот. Амп.100 Е

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ Клиниката по токсикология в Института "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари