Състояния и заболявания

Инсуфициенция на аортната клапа

На английски език: Aortic valve insufficiency

Методи на изследване

Аускултация

Аускултацията дава типична находка:

 • За аортната инсуфициенция е характерен диастолният декресчендо шум, разположен непосредствено след втори сърдечен тон  (2 СТ). Той е "духащ", високочестотен и може да бъде аускултиран най-добре над аортата и върху точката на Erb (3-то междуребрие ляво парастернално), както и когато пациентът се наведе напред.
 • Двата други шумови феномена са от функционално естество:
  • Редовно се чува вретеновиден систолен шум като следствие от релативната аортна стеноза (обемен шум). Причината за това е несъответствието между нормалния клапен отвор и абнормно големия ударен обем. Важно!: При едновременното наличие и на органична клапна стеноза, обикновено превалира стенозата с релативно понижение на систолното артериално налягане
  • Шум на Austin Flint : Това е търкалящ теледиастолен шум вследствие възпрепятстваното от диастолния рефлукс отваряне на предното митрално платно. За разлика от органичната митрална стеноза тук липсва ТМО и лявата камера не е дилатирана.

Кривата на каротидния пулс се характеризира със стръмна възходяща част, двугърб връх, полегата или липсваща инцизура

ЕКГ: Налице са признаци на левокамерна хипертрофия (индекс на Sokolow-Lyon): SV1 + RV5 > 3,5 mV. Типични за обемната хипертрофия са подчертаните Q-зъбци; за разлика от аортната стеноза (при която има хипертрофия в резултат на тензионно обременяване) много по-късно се стига до негативиране на Т-вълната.

Рентгеновото изследване показва: Аортна конфигурация на сърцето: голяма, изпъкваща наляво лява камера, дилатация и удължаване на възходящата аорта, проминиращо аортно копче (в случаи на силно подчертаване т.нар. сърце с "форма на обувка"), пулсации на аортата и на лявата камера (на скопия).

Ехографски белези:

 • Индиректни признаци:
  • Диастолно трептене на предното митрално платно, евентуално и на септума вследствие кръвния рефлукс
  • При високостепенна аортна инсуфициенция под действието на налягането митралните платна се затварят преждевременно.
  • Теледиастолният размер на лявата камера е увеличен.
 • Директното доказване на рефлуксната струя става с цветен Doppler.

Инвазивна диагностика (лява сърдечна катетеризация):

 • Аортографията позволява: преценка на фракцията, регургитирана в лявата камеpa, и на скоростта на очистване.
 • Измерва се градиентът на налягане на аортната клапа, с което се цели да бъде установено напичието на евентуално допълнителна аортна стеноза, изключване на други клапни пороци.
 • Оценка на левокамерната функция.
Степен на тежест Регургитационен обем в % от ударния обем
I < 15
II 15 - 30
III 30 - 50
IV > 50

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари