Изследвания и процедури

Изследване на уринния седимент

На английски език: urine sediment analysis

Показания

  • Бъбречни заболявания
  • Заболявания на пикочните пътища

N.B. Изследването на уринния седимент е качествено, а не количествено.

При неколкократни изследвания на една и съща урина показателите „клетки на зрително поле“ и „цилиндри на зрително поле“ могат да имат достоверно различни стойности. Причините за тези различия могат да бъдат:

  • нестандартизирана подготовка за вземане на биологичния материал;
  • нестандартизирано изпълнение на обработката на урината (центрофугиране, декантиране на надстоящата течност и др.);
  • използване на микроскопи с различна големина на зрителното поле.

По тези причини диагностичната стойност на изследването на уринния седимент поначало е ограничена. Основното приложение на това изследване е търсенето на патологични съставки на урината, които поради малкия си брой трудно биха могли да бъдат открити в неконцентрирана порция урина.

Биологичен материал

Прясна урина от средната порция.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!