Състояния и заболявания

Хеморагия от горен храносмилателен тракт

Поведение в спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ

1. НАЧАЛНА БЪРЗА ПРЕЦЕНКА

 • Кратък преглед (3 до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения, говор, звуци, цвят на кожата, повърнати материи, мелена
 • Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен (шок)
 • Кратка анамнеза – спешен доболничен екип, близки, пациент – алергия, медикаменти, коморбидитет, обстоятелства около инцидента, повърнати материи, изхождания
 • Определяне на вероятната етиология на ХГХТ

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД, ПРЕЦЕНКА И РЕСУСЦИТАЦИЯ

 • А (Аirway) – Поддържане на свободно проходими дихателни пътища
  • Основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
  • Оротрахеална интубация при прогресиращ шок
 • B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и оксигенация
  • Кислородотерапия (маска с максимален кислороден дебит)
  • Поставяне на пулсоксиметър
  • При тежък респираторен дистрес – ендотрахеална интубация и механична вентилация
 • C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
  • Периферен пулс
  • Капилярен феномен
  • Артериално налягане
  • Преценка на размера на кръвозагубата
  • Кристалоиден обемен болус – 20 ml/kg
  • Кръвни лабораторни тестове
  • ЕКГ монитор, Електрокардиограма
  • Назогастрична сонда
  • Катетризация на пикочния мехур
  • Ортостатични промени във виталните белези
  • Уретрален катетър

3. РАННА КОНСУЛТАЦИЯ С ХИРУРГ И ЕНДОСКОПИСТ

4. СПЕЦИФИЧНА ТЕРАПИЯ – ЕНДОСКОПИЯ, МЕДИКАМЕНТИ И ТРИАЖ

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари