Състояния и заболявания

Инфлуенца (Епидемичен грип)

Причинител на инфлуенца (епидемичен грип)

Mixovirus influenzae, който се подразделя на три типа в зависимост от съдържащия се в него рибонуклеопротеин. При тип А по-нататъшното подразделяне на подтипове се осъществява въз основа на повърхностните антигени.

Епидемиология

  • Influenza А е най-честата причина за епидемии и пандемии. При тип А в резултат на точкови мутации в хемаглутинина постоянно се наблюдават малки антигенни изменения (antigenic drift/дрейфт на антигените) с поява на епидемии през интервали от 2 - 3 години. Поради размяна на части от гени между различните грипни щамове на всеки 10 - 15 години се стига до по-големи антигенни изменения (antigenic shift/смяна на антигените) с поява на нови пандемии. Периодите на дрейф се характеризират с нови варианти, а антигенните тласъци - с нови подтипове на грипния вирус. Субтиповете и вариантите се обозначават по следния начин: упоменава се първото място, в което е открита антигенната промяна, единният пореден номер, цифрата на годината и антигенната формула, която се определя от антигените хемаглутинин (Н) и невраминидаза (N), например Influenza A (H3N2) Beijing 32/92. Появата на нов серотип може да доведе до висока заболеваемост и смъртност поради липса на съответен популационен имунитет.
  • Influenza B се появява предимно сред децата и младежите: протичането е леко. He е известен антигенен шифт, но все пак се наблюдават антигенни изменения в смисъла на антигенен дрейфт.
  • Influenza С се появява единствено спорадично и води до заболявания с леко протичане.

Грип А и В са разпространени по целия свят и се появяват предимно през зимата под формата на епидемии. Тъй като имунитетът е подтипов и вариантноспецифичен през своя живот, човек може да заболее многократно от грип.

Инфектиране: капкова инфекция. Човекът отделя вируса по въздушно-капков път.

Инкубационен период: от един и три дни.

Патоанатомия

Грипният вирус е цитотоксичен за ресничестия епител на дихателните пътища. Със своите хемаглутининови шипчета вирусите се залавят за клетките на гостоприемника. Вирусите произвеждат хемаглутинин в неактивна форма, който се активира от протеазите на гостоприемника или протеази с бактериален произход. Поради това една бактериална инфекция може да създаде благоприятни условия за развитите на грипна пневмония. И обратно, увредата на епитела, предизвикана от действието на вирусите, благоприятства развитието на бактериална суперинфекция, например със стафилококи.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!