Състояния и заболявания

Транспозиция на големите съдове

Аортата изхожда от дясната камера, a. pulmonalis - от лявата. Това разделяне на системното от белодробното кръвообръщение може да бъде съвместимо с живота единствено при положение, че между двете системи съществува шънтова комуникация - посредством дефект на междупредсърдната преграда, на междукамерната преграда или отворен ductus arteriosus Botalli. При тази ВСМ големият и малкият кръг на кръвообращението работят успоредно, а не както е нормално последователно, което е несъвместимо с извънутробния живот. Затова при всички случаи има индикации за оперативна корекция. Видът и сроковете и се определят от придружаващите аномалии и възрастта.

Това е вторият най-често срещан сърдечен порок, протичащ с цианоза (след тетралогията на Fallot ). Той обхваща 4% от всички сърдечни вициуми.

Клинична картина

Включва цианоза в първите дни от живота и сърдечна недостатъчност

Диагноза

Почива на ехокардиография (ЕхоКГ) + инвазивна диагностика (сърдечна катетеризация/ангиокардиография)

Лечение

  • Палиативно лечение:
    • Даване на Prostaglandin E1, с което се цели ductus arteriosus да остане отворен
    • Балонна Atrio-septostomia пo Rashkind (no време на сърдечното катетеризиране) - пробиване на отвор в междупредсърдната преграда: посредством разкъсването на междупредсърдния септум с балонния катетър на предсърдно ниво се създава шънт.
  • Коригиращи операции:
    • Метод на избор е анатомичната корекция под формата на артериална Switch-operation (превключваща операция"). т.е. обратно пришиване на големите артерии към съответните камери. При транспозиция на големите съдове с интактен междукамерен септум операцията трябва да бъде извършена през първите 8 дни от живота на детето.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари