Състояния и заболявания

Отравяне с фосфороорганични препарати

Най-често използваните за растителна защита препарати с разнообразно действие са фосфороорганичните пестициди (диметоат, би-58, агрия 1060, рубитокс и др.). Течности или кристали с добра разтворимост в мастни разтворители. В организма се метаболизират чрез оксидация, хидролиза, десулфуриране, деметилиране и др. Елиминират се през бъбреците най-често под формата на метаболитите си, притежават висока кумулативна способност.

Токсично действие

Проникват в организма през храносмилателната и дихателна система, кожата и лигавиците. Токсичното им действие се свързва с фосфорилиране на ацетилхолинестеразата, блокиране функциите й и последващо натрупване на неразграден ацетилхолин в областта на синапсите. Настъпва едно ендогенно ацетилхолиново отравяне.

Клинична картина

Наблюдават се два основни синдрома

  • Холиномиметичен (мускариноподобен) - миоза, саливация, изпотяване, бронхоспазъм, белодробен оток, брадикардия, гадене, повръщане, диарични изхождания. коремни болки, парализа на дишането
  • Никотиноподобен - световъртеж, адинамия, слабост на отделни мускулни групи, с фибрилации, пареза на дихателната мускулатура, кома, гърчове

При входна врата храносмилателна система признаците на отравяне настъпват бързо за минути с манифестен холиномиметичен синдром и често летален изход от белодробен оток и нарушени дихателна и сърдечно - съдова дейност. При инхалаторен или кожно-лигавичен път признаците на отравяне в първите минути и часове са предимно от страна на централната нервна система - главоболие, отпадналост, бляда и изпотена кожа, потрепвания на мускулни групи на крайниците, до възбуденост или потискане на съзнанието . Мускариноподобните и никотиноподобни клинични признаци са по-леки по степен, но с по-голяма продължителност при този вид входна врата. Могат да се наблюдават ранни и късни токсични хепато- и нефропатии, както и късни парези на крайниците/ след 10 - 15 дни от началото на острото отравяне.

Диагноза

От анамнестичните данни, наличието на двата основни клинични синдрома и доказване на активността на серумната ацетилхолинестераза, която при някои болни достига до нулеви стойности.

Протичане и прогноза

Острото отравяне изисква про-дължително лечение, което е необходимо и при нормализиране на стойностите на серумната ацетилхолинестераза - фосфороорганичните препарати кумулират в мастните депа и могат периодично да оказват въздействие върху ацетилхолинестеразата. След остро отравяне може да се изявят късните парези (предимно на крайниците), поведенчески промени, нарушения в паметта, активността и др. Оформя се слединтоксикационният синдром на това остро отравяне. Всеки един представител на фосфороорганичните препарати за растителна защита има своя специфика в хода на клиничната картина и слединтоксикационните прояви.

Лечение

Независимо от входната врата незабавно антидот Atropinum suffiiricum при коматозно състояние - i.v. аплициране на атропин по 1 mg през 5 - 10 минути до излизане от комата! Тази атропинова доза може да достигне 20-30 mg в зависимост от степента на отравянето. След излизане от кома - продължава се със субкутанни апликации на антидота по налични клинични признации - миоза, саливация. брадикардия, изпотяване, данни за белодробен оток и бронхоспазъм до атропинизиране на болния. При кома -задължително интубиране!  при липса на кома - субкутанно еднократно-двукратно аплициране на атропин 1 - 2 mg no преценка на холиномиметичните прояви. Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен. Очистителни за чревния тракт, повтаряне на стомашната промивка и поставяне на стомашна сонда за периодично промиване на стомаха с физиологичен серум - гастрален лаваж. Очистителни клизми през първите две денонощия един до два пъти. Почистване на засегнатата кожа и лигавици, цялостно изкъпване, което се повтаря и през следващите две денонощия (депониране в подкожната мастна тъкан). Хемодиализа (хемоперфузия) в първите 24 часа на отравянето. Форсирана диуреза, антидотно лечение - то продължава с Atropinum sulfuricum в доза, поддържаща холинолитични прояви: тахикардия до 100 - 120/мин. /при деца и до 140 - 160/мин/, сухи устни лигавици и кожа. мидриаза, т.е. доза, поддържащо атропинизиране на болния, разпределена през интервали от 2, 3, 4 или 6 часа. Друг антидот - холинестеразоактиватор Toxogonin - 4 пъти по 250 mg /24 часа i.v. в разтвор Serum glucosae 5% за възрастни пациенти. При деца по 3 mg/кг.т. през същите интервали. Желателно е прилагането на холинестеразо-активатор да продължи паралелно с атропина при динамично наблюдение за холиномиметични явления. Следи се серумната активност на холинестеразата, която и при нормализирането си изисква още 5 - 10 дни поддържащо лечение с Atropinum suffiiricum в съответна доза 3 - 4 mg/ денонощие. Органопротективно лечение (опасност от токсична хепатопатия и нефропатия), симптоматично лечение,ежедневни преливания на прясна изогрупова кръв за внасяне на холинестераза. При нарушено дишане - дихателна реанимация. При бронхоспазъм - цялата гама детоксично-депурационна, реанимационна и антидотна терапия. Този бронхоспазъм не се повлиява от спазмолитични средства. При пареза на дихателната мускулатура - трахеостома, която се възстановява след преодоляване на острото отравяне. Фосфороорганичните съединения се използват и като бойни отровни вещества.

Хронични отравяния

При продължителен контакт с фосфороорганични препарати най-често в професионална среда (оранжерии, складове за препарати, селскостопанска авиация и др.). Клинически церебрални промени с главоболие, виене на свят, безсъние, депресивни състояния. хроничен бронхит, хронична хепатопатия.

Лечение: симптоматично след отстраняване на пострадалото лице от средата с фосфороорганични съединения.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!