Състояния и заболявания

Неходжкинови лимфоми (NHL)

На английски език: Non-Hodgkin lymphomas (NHLs)

Те представляват малигнени неоплазми, които водят началото си от В- или Т-лимфоцитите. Тридесет процента от неходжкиновите лимфоми (NHL) се изявяват като левкози.  3 - 5/100 000 човека годишно заболяват; съотношението мъже:жени е 1,5:1. Честотната крива е с връх в напредналата възраст (LB-лимфомите имат втори връх през първите две десетилетия от живота).

Подразделяне по морфологични и имунологични критерии:

Килска класификация

В - клетъчен тип (CD-19 положителен) 80-90% T - клетъчен тип (CD-3 положителен) 10-20%
Неходжкинови лимфоми (NHL) с ниска степен на малигненост  

Лимфоцитни

  • Хронична лимфолевкоза (CLL)
  • Пролимфоцитна левкоза (PLL)
  • Косматоклетъчна левкоза

Лимфоплазмоцитен (-цитоиден)

(LP - имуноцитом)

  • M.Waldenstroem

Плазмоцитен (Myeloma multiplex)

Центробластно / центроцитен (CB-CC)

Центроцитен (CC) - мантелноклетъчен

Лимфоцитни

  • Хронична лимфолевкоза (CLL)
  • Пролимфоцитна левкоза (PLL)

Mycosis fungoides

Синдром на Sezary

Лимфоепителоиден (лимфом на Lennart)

Ангиоимунобластен (AILD, Lymphogranulomatosis X)

T - зонален лимфом

Плеоморфен, дребноклетъчен

 

Неходжкинови лимфоми (NHL) с висока степен на малигненост  

*Центробластен

*Имунобластен (IB)

*Едроклетъчен анапластичен

Лимфом на Burkitt

Лимфобластен (LB)

*Плеоморфен едроклетъчен

*Имунобластен (IB)

*Едроклетъчен анапластичен

Лимфобластен (LB)

 

* Извън килската класификация са често обединяваните под общото наименование "diffuse large cell (DLC) lymphome" / дифузни едроклетъчни лимфоми.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!