Състояния и заболявания

Лимфом на Ходжкин (Hodgkin)

Синоними: лимфогрануломатоза, позната преди като болест на Ходжкин
На английски език: М. Hodgkin – Sternberg – Paltauf, Hodgkin's lymphoma

Лечение

Лечението на ходжкиновия лимфом у възрастните е съобразно принадлежността към една от трите прогностични групи, като целта е пълна ремисия (изчезване на всички болестни прояви).

Група на болните с благоприятна прогноза – стадии I/II A и B, без рискови фактори

Прилага се рентгенова терапия на засегнатите и съседните на тях групи лимфни възли – облъчване на „широко поле“ (extended-field-облъчване). При наддиафрагмално засягане се облъчва „мантелно поле“ + парааортални лимфни възли + хилус на слезката. При поддиафрагмално засягане се облъчва „поле с форма на обърната буква Y“, включително хилуса на слезката + граничещо „супрадиафрагмално Т-поле“.

Доза: около 40 Gy за 4 седмици (с мегаволтов ускорител).

Странични действия:

 • Остра реакция на облъчване – гадене, повръщане, отмаляване; при облъчване на корема – евентуално диария; при високообемно облъчване – депресия на костния мозък с левко-/тромбоцитопения
 • Последици от лъчелечението при облъчване тип „мантелно поле“:
  • Pneumonitis (20% от случаите) с диспнея и дразнеща кашлица, евентуално лека радиогенна пулмонална фиброза (без сериозни смущения във функцията)
  • Pericarditis, евентуално с перикарден излив и кардиомегалия (3 – 5% от случаите)
  • Неврологични усложнения – синдром на Lhermitte c парестезии на горните крайници (15% от случаите), синдром на a. spinalis anterior (вследствие на радиогенен endarteriitis obliterans на a. spinalis anterior), евентуално с парези и радикулитни оплаквания
  • При облъчване на яйчниците – рентгенова кастрация
  • При облъчване на тестисите – транзиторна азооспермия
  • Късни усложнения – поява на втора неоплазма (рискът е най-голям при комбинирана химио- и лъчетерапия) – солидни тумори, неходжкинов лимфом, остра миелолевкоза (при 4 – 5% от пациентите в рамките на 10 години след началото на рентгеновата терапия)

Интермедиерна група според прогнозата на болестта – стадии I/II A и B при наличие на рискови фактори, както и стадий III A

Провежда се комбинирана радио- и химиотерапия – четири цикъла на полихимиотерапия и следващо я облъчване на „широко поле“ (extended-field-облъчване). Болшинството от тези пациенти достигат до пълна ремисия след провеждането единствено на лъчелечение, половината от тях обаче получават рецидив. Ето защо се предпочита комбинирана химио-/лъчетерапия.

Група на болните с неблагоприятна прогноза – стадии III B и IV A и B

Лечение на избор – полихимиотерапия. Стандартната терапия е алтернираща комбинация от схемите СОРР (Cyclophosphamide, Vincristine (Oncovin), Procarbazin, Procarbazine) и ABVD (Doxorubicin (Adriblastin), Bleomycin, Vinblastine (Velbe), Dacarbazine), редувани всеки месец до получаване на пълна ремисия с два допълнителни цикъла през интервал от 6 месеца.

N.B. Разликата между МОРР и СОРР е, че при МОРР се използва Mechlorethamine (Mustargen) вместо Cyclophosphamide. Допълнително облъчване се прилага само при наличие на остатъчни лимфоми или при първично големи (5 cm в диаметър) конгломерати от лимфни възли („bulky disease“).

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари