Изследвания и процедури

Натрий

На английски език: Natrium

Показания за изследване на натрий:

 • нарушения на водно-електролитното равновесие
 • полиурия, полидипсия
 • нарушения на алкално-киселинното състояние
 • бъбречна недостатъчност, тубулни увреждания
 • хипертония
 • ендокринопатии (свързани с хипер- и хипоалдостеронизъм)
 • контрол при инфузионно лечение

Биологичен материал

 • серум, 24-часова урина (диуреза);

Съдържанието на натрий и вода в извънклетъчното пространство са в значителна степен взаимно свързани. Телесната маса на възрастния човек включва около 60 % вода. Във вътреклетъчното пространство се намират 67 % от водата, в междуклетъчното - 25 % и в кръвната плазма - 8 %. Заслужава внимание т.нар. "трето пространство" - нормално малка част от пространството, в което се разпределя водата в организма, но което може рязко да нарасне при болестни процеси. Към него спадат серозните телесни кухини, части от гастро-интестиналния тракт, пикочните пътища, церебро-спиналното пространство, някои жлези. При секвестриране на големи количества течности в това пространство състоянието на организма наподобява състоянието му при значителни загуби на течности и има същите последствия. Здравият човек ежедневно поема и отделя 2 - 2,5 l вода.

Отделянето на вода през бъбреците се регулира от секретирания от неврохипофизата антидиуретичен хормон. Тук се включва регулацията от страна на хипоталамуса, който получава информация от периферни осмо- и обемни рецептори. Отделянето на вода се повлиява освен това от ренин-ангиотензиновите механизми. Организмът съдържа около 60 mmol/kg натрий.

Ежедневно се поемат и отделят от организма средно 100 - 260 mmol/l натрий. Резорбира се предимно в илеума, a ce отделя с урината (95 %), изпражненията (4,5 %) и потта (0,5 %). Натриевата обмяна се регулира от бъбреците, които отделят същото количество, което се приема с храната.

При регулиране на отделянето вземат участие главно три фактора:

 • скоростта на гломерулната филтрация (в зависимост от артериалното кръвно налягане, което се регулира от системата ренин - ангиотензин)
 • действието на алдостерона (стимулирано от системата ренин - ангиотензин)
 • действието на натриуретичния хормон

При промяна на съдържанието на натрий в едно от извънклетъчните пространства (междуклетъчно, вътресъдово) възникват различия в осмоларитета между тях. В продължение на часове до денонощия в зависимост от настъпилата концентрационна разлика възниква дифузия на йони и вода с установяване на равновесие на ново равнище. Поради това концентрацията на натрия в кръвната плазма не трябва да се разглежда като показател, който разкрива количеството на натрия в организма, а по-скоро като отражение на съотношението натрий - вода в извънклетъчното пространство. Абсолютното количество на натрия в организма може да бъде ниско, високо или нормално независимо от концентрацията на натрия в кръвната плазма. За преценка на водно-електролитната обмяна на организма поради това не е достатъчно определянето на концентрацията на натрия в серума. Трябва да бъдат определени също така и общият серумен белтък, хематокритът и количеството на натрия, отделено с урината. Концентрацията на натрия в кръвната плазма има съществено значение за величината на осмолалитета на плазмата. Последният може да бъде пресметнат с помощта на следната формула:

Осмолалитет /mosmol/kg = 2.С + Cглюкоза + Сурея,

където С е концентрацията в mmol/l.

За провеждане на ефективно инфузионно лечение е съществено ежедневното изчисляване на загубеното количество натрий чрез определяне на концентрацията му в диурезата и евентуално в пунктати, ексудати, дренажна течност и др.

Принцип на изследването

Изследването се осъществява чрез пламъкова фотометрия или йоноселективни електроди. Чрез йоноселективните електроди се измерва актуалната активност на натриевите йони в серума. Парапротеини и тежки хиперлипопротеинемии оказват влияние върху определянето на концентрацията на натрия чрез пламъкова фотометрия. Измерват се фалшиво понижени стойности.

Биоконстанти

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари