Изследвания и процедури

Изследвания в кардиологията

Подразделяне на сърдечните тонове (СТ)

Тонове при затваряне на клапите:

Първи сърдечен тон съответства на затварянето на митралната и трикуспидална клапи (венозни клапи) и се появява 0,02 - 0,04 секунди след началото на QRS - комплекса.

Втори сърдечен тон, който е по-къс и по-ясен от първия, възниква вследствие затварянето на пулмоналната и аортна клапи (артериални клапи). Във времето втори тон се разполага в края на Т- вълната; чува се най-добре във второ междуребрие парастернално вдясно (аортна клапа) и вляво (пулмонална клапа). При покачване на кръвното налягане в белодробното кръвообръщение той е по-силен над пулмоналната артерия, а при повишаване на налягането в големия кръг - над аортата.

Физиологичното разцепване на втори тон възниква вследствие неедновременното затваряне на аортната и пулмоналната клапа, при което нормално аортният тон се разполага пред пулмоналния. Обикновено само при дълбок инспириум може да бъде чуто физиологично разцепване до 0,08 сек. (в резултат на отрицателното налягане в торакса по време на инспириум с преходно по-усилено диастолно пълнене на дясната камера)

Усилено (патологично) разцепване на 2-ри тон се наблюдава при десен бедрен блок.

Независещо от дишането (фиксирано) разцепване на 2-ри тон има при: предсърдни септални дефекти и пулмонална стеноза

Парадоксално (обратно) разцепване на 2-ри тон (пулмоналният компонент предшества аортния) има при: тежка аортна / истмична стеноза, ляв бедрен блок или имплантиран пейсмейкър. Диагнозата изисква симултанно записване на каротидния пулс и на фонокардиограма: аортният компонент на 2. тон винаги е разположен на 0,04 сек от инцизурата на пулсовата крива.

Тонове при отваряне на клапите: предизвикват се от внезапното спиране на отварянето на слепените AV (атриовентрикуларни) клапи:

  • Тон на отваряне на митралната клапа при митрална стеноза (0,04 - 0,12 сек. след тона на затваряне на аортната клапа)
  • Тон на отваряне на трикуспидалната клапа при много рядко срещаната трикуспидална стеноза
  • Тон на отваряне на протезирана митрална клапа

Тонове при разтягане (клик на изтласкване / "ejection clicks'') възникват вследствие внезапно прекратеното отваряне на слепналите семилунарни клапи.

Диастолни тонове при пълнене на камерите: у деца и младежи те са физиологични

Трети сърдечен тон (нискочестотен слаб тон над зоната на митралната клапа, приблизително 0,15 секунди след втория сърдечен тон като израз на диастолно обременяване / "diastolic overloading'' при митрална инсуфициенция, сърдечна недостатъчност и хипертиреоидизъм)

Четвърти сърдечен тон (нискочестотен много слаб предсърден тон, разполагащ се пред 1-ви сърдечен тон, среща се относително рядко при повишено камерно налягане)

Късен систолен клик: например при пролапс на митралната клапа

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари