Състояния и заболявания

Тотално патологично вливане на белодробните вени

Всички белодробни вени, директно или през кухата вена, се вливат в дясното (вместо в лявото) предсърдие. Децата остават живи единствено при наличие на допълнителна шънтова връзка (междупредсърден дефект). Според това, къде се вливат белодробните вени, се различават четири варианта:

  • Супракардиален тип (в горна куха вена) - с вливане над нивото на сърцето
  • Кардиален тип (в дясно предсърдие или коронарен синус) - с вливане на нивото на сърцето
  • Инфракардиален тип (в долна куха вена, V. portae) - с вливане под нивото на сърцето
  • Смесен тип

В около половината от случаите това е критична кардиопатия в периода на новороденото. В останалите случаи тя бързо става такава, затова оперативната корекция в условия на екстракорпорално кръвообръщение (ЕКК) е индицирана веднага след поставяне на диагнозата. Палиативни и интервенционални процедури не се прилагат.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!