Състояния и заболявания

Пневмония причинена от Pneumocystis carinii

Честота

В 50% от случаите тази пневмония представлява първа проява на инфекцията с HIV, а в 85% от случаите тя е най-честата опортюнистична инфекция при болните от СПИН.

Причинител

Pneumocystis carinii персистира в белите дробове на болшинството от хората в латентно състояние. При срив на клетъчния имунитет може да се развие опортюнистична инфекция с картината на плазматично-клетъчна интерстициална пневмония. На схемата по-долу е показан жизнения цикъл на Pneumocystis carinii.

снимка: DPDx

Патогенеза

Алвеолит с изпълване на алвеолите с пенести колонии на Pneumocystis carinii

Клинична картина

Тя се характеризира с диспнея, тахипнея, суха кашлица, температура. Аускултаторната находка обикновено е бедна. В началото и рентгенографията не показва изменения. По-късно се появяват симетрични мрежовидно-възлести уплътнения на интерстициума и евентуално матово засенчване без засягане на белодробните върхове и основи. Характерно за лабораторните резултати е повишението на LDH.

Функционално изследване на дишането / Кръвно-газов анализ: Сравнително рано настъпва понижение на ВБК, на дифузионния капацитет на СО2 и артериалното рО2.

Протичане и форми

  • Бавна форма, продължаваща седмици и месеци
  • Свръхостра форма

Усложнения

ARDS (остър респираторен дистрес синдром на възрастните), рецидиви (при мнозинството болни от СПИН се стига до развитието на рецидиви в рамките на 6 месеца).

Диагноза

Поставя се въз основа на анамнезата, клиничната картина, изолирането на причинителя от храчките, бронхо-алвеоларния лаваж, резултатите от трансбронхиалната белодробна биопсия.

Лечение

Co-trimoxasol или Pentamidin (Pentacarinat): системно или под формата на аерозол, и като профилактично средство. Пентамидинът е нефро-, хепато- и миелотоксичен, особено при парентерално приложение.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!