Състояния и заболявания

Отравяне със сънотворни средства (барбитурати)

Барбитуратите са лекарствени средства, производни на барбитуровата киселина. В зависимост от техния полуживот в организма, който определя бързината и продължителността на действието им, са четири групи: ултракъсодействащи (Thiopental, Thiamilal), с кратък ефект (Nembutal, Secobarbital, Hexobarbital), среднокъсо действащи (Amobarbital, Hexadorm Calcium) с продължителен ефект (Barbital, Phenobarbital). Барбитуратите се използват в анестезиологичната практика, като сънотворни, антиепилептични средства и други. В последните години броят на острите отравяния с тях значително намалява поради появата на други лекарствени средства със сходно действие. Барбитуровите лекарствени препарати постъпват в организма през храносмилателната система и парентерално. Притежават подчертана липотропност и се фиксират към клетките на ЦНС (мозъчната кора, мезенцефалона и субталамуса), черен дроб и други органи, богати на липидни съставки. Барбитурати с бърз и краткотраен ефекг клинически изявяват остро отравяне между 15 и 30 секунди с шок и апное, в зависимост от постъпилата токсична доза. Барбитурати с продължително действие дават клиническа изява на остро отравяне между 1- и и 2-и час с пик 6-ти - 18-и час.

Патоморфология

Хиперемия и оток на мозъка и мозъчните обвивки, с дегенеративни промени в мозъчната кора и отделни участъци на подкорието при хистологично изследване. Венозен застой в паренхимните органи, дистрофични промени в черния дроб.

Клинична картина

Основен е церебралният синдром.

Голямото му разнообразие определя 6 форми на този синдром:

  • Церебротоксична - степенно нарушение на съзнанието от замъгленост до кома
  • Респираторна - апное или белодробен оток при тежки степени на отравяне
  • Кардиоциркулаторна - тахикардия, различностепенна артериална хипотония при нарушено съзнание
  • Дисметаболитна - метаболитна ацидоза, хиперпирексия на фона на нарушено по степен съзнание
  • Епидермална - при тежки степени на фона на коматозно състояние с булозни и некротични промени на кожата на еритемен фон като израз на нарушена централно хемодинамика и локален метаболизъм
  • Делирозна - при излизане от коматозното състояние като токсична енцефалопатия

В зависимост от съдържанието на церебралния синдром в неговите форми се определят 4 степени на остро отравяне : лека, средно тежка, тежка и крайно тежка.

Лабораторна диагностика

Важни показатели са концентрацията на барбитурат в биологични продукги - промивни води, кръв и урина, определяне чрез химико-токсикологичен анализ вида на барбитурата, което има отношение към лечението, алкално-киселинен баланс. Няма специфични лабораторни показатели.

Лечение

Уточняване вида на барбитурата, почистване на устата и дихателните пътища от евент. повърнати материи, интубиране при коматозно състояние. Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, очистителни за чревния тракт, очистителни клизми. Алкална форсирана диуреза. Хемоперфузия като метод на екстракорпорално очистване на хуморалната среда. Екстракорпоралното очистване има място при барбитурати, които се метаболизират предимно в черния дроб и елиминацията им през бъбреците е минимална. Дихателна и кардио-циркулаторна реанимация при необходимост. Антидотно лечение с неспецифични антидотни средства - Orozetam (до 12 г.) 24 часа i.v. Корекция на алкално-киселинно състояние. Органопротекция с глюкозови разтвори, ензимни препарати, фосфорни донатори, хипероксиданти. Симптоматично лечение: противошокови средства, антипиретици, антибиотици, лечение на епикутанните увреждания с епителизиращи мази. Ранна физикална рехабилитация.

Хронично барбитурово отравяне

Чрез индукция на лекарствометаболизиращата оксидираща ензимна система при продължително приемане на барбитуров препарат като лечебно средство или с токсикоманна цел се изгражда лекарствена барбитурова зависимост. Тя се проявява с тремор, световъртеж, емоционална лабилност, раздразнителност, полиневрит, психоза, деменция, некротични промени по кожата. След внезапно прекратяване приема на барбитурат настъпва абстинентен синдром: гадене, повръщане, коремни болки, конвулсии, делир. При новородени лекувани по някакъв повод с барбитурати и изградена поради това зависимост, се наблюдава повръщане, мускулна хипотония, тремор на крайниците, хипо- или хиперрефлексия, предимно на 4 - 7 ден след раждането с продължителност до 2 - 3 месеца (абстинентен синдром при новородено). Неговото лечение е лечение на лекарствена зависимост - нарюмания.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!