Състояния и заболявания

Дефицит на пируваткиназа (РК)

Дефицитът на пируваткиназа е вроден ензимен дефект на еритроцитите

Честота

Тя е най-често срещаният наследствен дефект в гликолизата

Унаследяване

  • Автозомно-рецесивно

Патогенеза

Зрелият еритроцит няма митохондрии, енергиен източник е процесът на гликолиза. Посредством АТР се подържа Na+/K+ - градиент на клетъчната мембрана. Наследствените ензимни дефекти, засягащи гликолизата, могат да предизвикат хемолитична анемия.

Клинична картина

Касае се за хемолитична анемия само у хомозиготи, често със спленомегалия и акантоцити в кръвната натривка (сбръчкани еритроцити с шипчета)

Диференциална диагноза

  • Сфероцитоза (осмотичната резистентност - понижена)
  • Аномалии на Нb (Електрофореза на Нb)
  • Пароксизмална нощна хемоглобинурия (тест за киселинна резистентност)
  • Автоимунни хемолитични анемии (положителен тест на Coombs)

Диагноза

  • Анамнеза/клиника
  • Доказване на намалена активност на пируваткиназата в еритроцитите

Лечение

При хемолиза предимно в слезката (сцинтиграма) евентуално се провежда спленектомия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!