Състояния и заболявания

Азбестоза

Синоними: плевропулмонални заболявания, причинени от действието на азбеста

Касае се за професионални заболявания (ПЗ):

  • азбестоза
  • бронхиален карцином, причинен под действието на азбеста
  • мезотелиом, предизвикан под действието на азбеста

Срещат се в отраслите за производство и преработване на азбест: производство на азбестов цимент, азбестов текстил, азбестова изолация и др.

Терминът азбест представлява сборно понятие, което включва в себе си кристално-влакнестите силикатни минерали. Около 95% от добития азбест представлява хризотил (бял азбест). Остатъкът включва крокидолит (син азбест), амозит (кафяв азбест) и антофилит. Като критични за канцерогенното действие се смятат вдишаните азбестови влакна с дължина над 5 μm и диаметър под 3 μm (дължина/диаметър > 3:1). Инхалираните азбестови нишки, по-дълги от 15 μm (т.е. от диаметъра на един алвеоларен макрофаг), не могат да бъдат отстранени от организма - нито посредством мукоцилиарния клирънс, нито чрез фагоцитиране от алвеоларните макрофаги. В белодробната тъкан азбестовите влакна могат да се разпокъсат на многобройни фибрили. Натрупаните в алвеолите азбестови влакънца показват плевротропия, т.е. те се придвижват към плеврата и се натрупват в субплевралната област. Характерно за белодробната азбестоза е патоанатомичното доказване на азбестови телца или влакънца в белите дробове. За преценка на риска от тумор служи понятието фазерна година, което включва в себе си концентрацията на влакната във въздуха на работната среда и давността на експозицията в години: 1 фазерна година = 1 х 106 / m3 (брой влакна в единица обем, т.е. концентрация) х 1 година. Докато рискът от развитие на белодробен карцином се удвоява за около 20 фазерни години, то рискът за развитие на мезотелиом се удвоява още по време на първата фазерна година.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!