Изследвания и процедури

Имуноглобулини А, Г, М (ИгА, ИгГ, ИгМ, IgA, IgG, IgM)

На английски език: Immunoglobulins A, G, M (IgA, IgG, IgM)

Принцип на изследването

Определянето се извършва или чрез радиална имунодифузия (дифузия на имуноглобулиновите молекули в агаров слой, който съдържа съответен антисерум, с измерване на големината на преципитационния пръстен и сравняване с тази, получена при изследване на контролни материали с позната концентрация), или чрез турбидиметрично и нефелометрично измерване. При тези подходи се измерва или намаляването на интензитета на светлинен сноп при преминаване през среда, съдържаща отразяващи светлината комплекси антиген-антитяло, или непосредствено интензитетът на отразената светлина.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!